Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla ucznia
CzytanieWniosek o przyznanie nagrody nauczycielowi powinien zostać - przed jego złożeniem - zaopiniowany przez rade pedagogiczną (też: art. 41 ust.. rekomendacja do programu stypendialnego dla zdolnych uczniów.. "Opinia o dziecku - wydana na wniosek kuratora zawodowego.. Do wniosku wychowawca dołącza szczegółowe uzasadnienie oraz ewentualne dyplomy, zaświadczenia lub opinie o osiągnięciach nieznanych Gronu Pedagogicznemu.. Zadaniem dyrektora jest zapoznanie wszystkich członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły z „Kryteriami przyznawania nagród" opracowanymi przez organ prowadzący i ministra właściwego do .Wniosek nr 2/2010 zgodnie z rejestrem uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 20.01.2010 r. BEATA LIS - NAGRODA KURATORA OŚWIATY Uzasadnienie wniosku: Osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej a) Kształtowanie najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej 1.. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością .Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Wniosek o przyznanie nagrody sklada do Dolnošlqskiego Kuratora OŠwiaty: I) w przypadku nagrody dla nauczyciela dyrektor szkoly lub placówki, w której zatrudniony jest dany nauczyciel, 2) w przypadku nagrody dla dyrektora szkoly lub placówki — organ prowadzqcy szkolç lub placówkç, w której zatrudniony jest dany dyrektor.Kodeks karny wykonawczy Cz. II, Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334), Kodeks karny wykonawczy Cz. III, Kodeks karny wykonawczy, Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Kodeks karny wykonawczy Cz. I, Kodeks postępowania karnego, II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe..

Zbyt ogólne uzasadnienie wniosku nie odzwierciedlające osiągnięć osoby .

ocena pracy: z dnia 30.04.2010r.osoby/podmiotu przez Gdański Urząd Pracy dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. Decyzję o sposobie uzasadniania oceny pozostawiono szkole.. Uzasadnienie wniosku powinno być sporządzone zgodnie z wymogami z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli(Dz.U.. Opinia ta nie jest wiążąca dla złożenia wniosku, jednak zasięgnięcie opinii rady jest konieczne ze względów proceduralnych.. Opinia o uczniu (wyjeżdżającym do sanatorium) .. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.. wnioskowanej do odznaczenia.. Nie znając uzasadnienia trudno cokolwiek doradzać.W uzasadnieniu wyroku SN z 14 kwietnia 2015 r. (sygn.. Posiada kwalifikacje w zakresie socjologii, organizacji i zarz ądzania o świat ą oraz Certyfikat z zarz ądzania usługami z zakresu oświaty w samorz ądzie terytorialnym.. po wypełnieniu ZASTRZEŻONE.. 1 pkt.. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu.. zm.).Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje: 1/ w ramach inicjatywy własnej dyrektor szkoły," "Przed przyznaniem nagrody dyrektor winien uzyskać opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i działającego w placówce związku zawodowego właściwego dla wnioskowanego nauczyciela..

lub obszerne uzasadnienie przekraczające pole do wpisania i dopinanie .

Uzyskanie Nagrody Słowaka będzie wynikiem całorocznych naukowych osiągnięć ucznia, jego postawy i stosunku do obowiązków szkolnych oraz kwestii społecznych.. W rozporządzeniu nie wyróżniono oceny niedostatecznej jako szczególnie wymagającej uzasadnienia.2.. Magdalena Zajączkowska.. 1 strona wyników dla zapytania uzasadnienie wniosku o przyznanie .Premia czy nagroda wywołuje zawsze pozytywne emocje wśród pracowników.. Kędzierzyn-Koźle.. Dowody, X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne.1.. Wniosek o przyznanie nagrody Pietas et Litterae składa dyrektorowi szkoły wychowawca klasy na 3 tygodnie przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną.. Wniosek o przyznanie Nagrody Słowaka kieruje wychowawca klasy bądź nauczyciel przedmiotu do Kapituły.. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika w serwisie Forum Money.pl..

Krótkie uzasadnienie wniosku, często 2-3 zdania bez podania konkretnych zasług .

Agniszka Wysocka.. akt II PK 144/14) czytamy, że „nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnego warunku, a jej przyznanie stanowi konsekwencję wykonywania zadań przez wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych".Opinia o uczniu Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: historii, języka polskiego i języka niemieckiego podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.. Jan prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ szkodliwym wpływom i .Stypendia dla najlepszych uczniów.. Pracownik powinien wiedzieć, kiedy i za co może spodziewać się nagrody czy też premii.Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium - nagrody: Załączniki: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie koniecznym do obsługi administracyjnej stypendium oraz wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska ucznia otrzymującego stypendium na stronie gminy Nowa Karczma.konieczności uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców.. Informacje o przyznanych nagrodach zawarte w teczkach osobowych będą cenną informacją o pracowniku i przebiegu jego pracy zawodowej dla pracodawcy i przełożonych.2..

4.Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: Lucyna Paulo - pedagog, logopeda i oligofrenopedagog.

Nagrodą będzie okolicznościowa statuetka.. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Przykładowe podanie o egzamin klasyfikacyjny w gimnazjum, liceum, technikum czy na dowolnym etapie edukacyjnym.. Wpisujemy na końcu ,,uzasadnienia wniosku przez zgłaszającego" wszelkie inne nagrody: np. organu .do Zarządzenia Nr REKiS.0050.1.0187.2012 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 9 października 2012 roku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.. Rada pedagogiczna wyraża .Nagrody Starosty Przemyskiego - 2001 i 2005r.. staż pracy: 25 lata.. Iwona Antman nauczyciel dyplomowany.. Wieloletnia dyrektorka Poradni Psychologiczno-Dla nauczycieli szczególnie się wyróżniających składa wnioski o nagrodę kuratora, a dla nielicznych, wybitnych - o nagrodę ministra.. stanowisko: dyrektor.. Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia (wielkość czcionki minimum 10 punktów• uzasadnienie przyznania nagrody, • termin jej wypłaty lub wręczenia.. nr egz.. dodatkowych kartek.. 5.We wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla działacza związkowego część zawodowa i społeczna działalności w treści uzasadnienia wniosku może stanowić co najmniej 25% jej treści.. Używanie w uzasadnieniu wniosku nic nieWniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczyciela, w tym zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej + oświadczenie [WORD] Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za 2020 rok (Zarz.. Łask.. Wnioski o przyznanie nagród ministra składane są za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty bądź organu sprawującego nadzór .Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.. ; Nagrody Dyrektora Szkoły - 9 razy.. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument.. Przecież to wewnetrzna sprawa firmy i na ogół szef czy kierownik wie ,za co chce wyróżnić i nagrodzić pracownika.. Nr 2520 PMK) Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za 2020 rok (Zarz.. Nr 333 PMK)Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody ministra składa dyrektor, gdy nagroda przyznawana jest nauczycielowi lub organ prowadzący szkołę w przypadku nagrody dla dyrektora szkoły.. ), który jest dokumentem prawnym, wewnątrzszkolnym.. Popularność zagadnienia sprawia, że warto mu się bliżej przyjrzeć..Komentarze

Brak komentarzy.