Przykladowe deklaracja akcu
następne formularze: Podatek akcyzowy; Deklaracja AKC-R.. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego.3 Na deklaracji AKC-U „data powstania obowi ązku podatkowego" jest wi ększa od daty bie żącej 4 Brak daty powstania obowi ązku podatkowego w deklaracji AKC-U 5 Brak daty przewidywanej dostawy na ZPNW 6 Zło żenie korekty do AKC-PA, gdy w systemie ZEFIR 2 jest ju ż powi ązanie deklaracji AKC-PA z AKC-4 .W deklaracji AKC-4/AKC-4zo oraz w formularzach stanowiących załączniki do deklaracji AKC-4/AKC-4zo podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się .AKC-U/S(2) 2019), a także deklaracji INTRASTAT, jeśli dany podmiot jest zobowiązany do ich przygotowywania.. Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej.. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.Wcześniej trzeba jednak jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S..

Symbol formularza AKC-U, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden wyrób) AKC-UW III.

Pobierz potwierdzenieW rozporządzeniu określono nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).. Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML.. Formalności można dokonać przez internet, na pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie e-Zefir.. Została ona zbudowana w ramach Programu e-Cł.ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi.. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.Jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A).Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r. Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą .Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty.. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego ..

Najlepsze agencje celne, są również gotowe na przeprowadzanie procedury uproszczonej w imporcie i eksporcie, z możliwością zastosowania mechanizmów odroczenia płatności podatku VAT!Samochody sprowadzane - deklaracja AKC-U Samochody z Niemiec i samochody francuskie okazują się najchętniej sprowadzanymi pojazdami do Polski początkiem roku 2010.

Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Zmiany w deklaracji uproszczonej AKC-U/S.. Właściwy organ i cel składania deklaracji AKC-U.. Nowy wzór deklaracji AKC-U/S wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2320), które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.Deklaracja AKC-U - plik doc. Musisz zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.. zm.), zwanej dalej „ustawą".Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga!. Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn.. Pole 4 - organem właściwym dla celów złożenia deklaracji AKC-U jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania - dotyczy osób fizycznych.. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.. Jest on dostępny na tej stronie.. Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn.. Poniżej zobacz jak to zrobić.Nowe deklaracje akcyzowe od 1 marca.. W związku z kończącym się kryzysem gospodarczym oraz umacnianiem się polskiej waluty obserwuje się wzrost liczby sprowadzanych do kraju samochodów używanych z krajów .Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty.. Pole 5 AKC-U dotyczy celu złożenia formularza, gdzie należy wskazać: złożenie deklaracji lub; korekta .AKC-U/S DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art. 106 ust.. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych?. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego.Nowy wzór deklaracji AKC-U/S.. z 2018 r. poz. 267), a ściślej - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 .Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów (numer z wykazu RCL: 962) wprowadzającego nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.. Nazwisko 68.. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Druk ten obowiązuje od października 2017 roku.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.. Imię 67.. W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe.wniosek o wydanie poŚwiadczonej za zgodnoŚĆ z oryginaŁem kopii deklaracji W celu uzyskania poświadczonej za zgodność kopii deklaracji należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o jej wydanie oraz przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy na dane: następne formularze: Podatek akcyzowy; Deklaracja AKC-R.. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego .. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Wzory dokumentów.. 1 pkt 3 i art. 106 ust.. Wzory dokumentów.. Wyszukaj i pobierz za darmo: Szukane słowa.. Na złożenie deklaracji .Nowy wzór deklaracji AKC-U/S.. zm.), zwanej dalejDEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH betonowa kostka brukowa przemysłowa betonowa kostka brukowa szlachetna betonowa kostka brukowa postarzana betonowa kostka brukowa starobruk betonowa płyta brukowa lanta betonowa płyta brukowa santorini betonowa płyta brukowa milos betonowa płyta brukowa płyty śrutowane betonowa płyta brukowa płyty curlingowane betonowa płyta brukowa płyta 50×50 .deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt