Wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego jako bezprzedmiotowego

W KR ĘPNEJ O INSTALACJ Ę DO MALOAW NIA po zapoznaniu si ę ze zło Ŝonym wnioskiem Burmistrz Zdzieszowic p o s t a n a w i a umorzy ć post ępowanie jako bezprzedmiotowe w niniejszej sprawieNa postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.. Zebrany materiał dowodowy obejmował: list medyczny .Drukuj 1.. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowani…


Czytaj więcej

Wzór decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego

Czy organ od razu powinien wydać decyzję umarzającą postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 K.p.a., czy wydać postanowienie po podjęciu postępowania i następnie wydać decyzję o umorzeniu?Wzór decyzji o umorzeniu kosztów upomnienia (PIP) Wzór postanowienia w sprawie przywrócenia terminu z art. 58 i 59 Kodeksu postępowania administracyjnego (PIP) Wzór wezwania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukarania (PIP) Wzór odstąpienia od przesłuchan…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt