Wzór wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską

W przypadku pozytywnej weryfikacji przez WPA, egzamin odbywa się w ciągu miesiąca do dwóch od złożenia dokumentów.Informuję, iż wszelką dokumentację związaną z uzyskaniem i posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni, zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem broni, wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wpisów na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz uzyskaniem licencji detektywa można przesyłać pocztą lub dostarczać .Uzyska…


Czytaj więcej

Wzór wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Jak wynika z treści art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby fizycznej następuje na jej wniosek.. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu § 1 lub 1a, art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 1 i 2 oraz art. 80 obowiązek udziału w rozprawie obrońcy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.. : Dz. U.…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych .. - połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia - art. 127 k.p.k.. Wzór pisma na APELACJĘ OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH.pdf- Regulamin urzędowania sądów powszechnych.. Oświadczenie sporządza się według wzoru, na urzędowym formularzu.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o pozwolenie na broń myśliwską

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni palnej bojowej, gazowej, myśliwskiej, alarmowej.. Wynika to z długiego okresu przygotowawczego do roli myśliwego.W przypadku osoby, która nie ukończyła jeszcze 21. roku życia, konieczne jest również dołączenie odrębnego wniosku o wydanie takiej osobie pozwolenia na broń, co precyzuje art. 15 ust.. W szczególności zaś zastosowanie mają przepisy art. 9-13 oraz 15-16.. Podanie o wydanie zgody na wywóz broni i amunicji z terytorium RP.…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o obrońcę z urzędu

Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata co do zasady nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że wniosek taki strona złożyła w pozwie.17.. Wniosek o obrońcy z urzędu jest pismem procesowy.Podstawą prawną dla złożenia wniosku o wyznaczenie oskarżonemu obrońcy z urzędu jest art. 78 § 1 k.p.k., który jasno stanowi, że oskarżony (podejrzany), który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść …


Czytaj więcej

Wzór wniosku pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń - informacje.. ( podstawa prawna - art. 15 ust.. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) lub pocztą na adres: Wydział Postępowań .pozwolenia na broń, a nadto mam ważną przyczynę posiadania broni sportowej do celów kolekcjonerskich jaką - stosownie do art. 10 ust.. podanie o wydanie zgody na wywóz broni za granicę.. Podanie o wydanie zgody na wywóz broni i amunicj…


Czytaj więcej