Ugoda rozgraniczenie wzór

Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną.. Wzory dokumentów ugody zawierają dane stron, które ugodę chcą zawrzeć, ich zgodne oświadczenia o braku roszczeń oraz braku wpływu pisma na ich wzajemne .Jeśli nie doszło do zawarcia ugody co do przebiegu linii granicznych, i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu, wójt umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do .Organ umorzy postępowanie administracyjne i przekaże z urzędu sprawę o rozgraniczenie do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt