Upoważnienie do kierowania pojazdem wzór po niemiecku

Przedstawił też inne dokumenty, w tym oświadczenie, że przebywa na terytorium Polski co .Upoważnienie musi wskazywać, kto jest osobą upoważniającą i osobą upoważnianą oraz informację czego dotyczy upoważnienie.. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - w przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, .Ja, niżej podpisany/a/ upoważniam Pana/ią/ .. legitymującego/ą/ się dowodem osobistym: seria .. numer: .. do odbioru decyzji administracyjne…


Czytaj więcej