Wzór uzasadnienia wniosku o nagrodę kuratora oświaty
Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub .Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty składa: - dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli, - organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.. Wymagane wnioski należy:Szanowni Państwo.. ; wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w .Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Wniosek nr 2/2010 zgodnie z rejestrem uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 20.01.2010 r. BEATA LIS - NAGRODA KURATORA OŚWIATY Uzasadnienie wniosku: Osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczejWNIOSEK.. po wypełnieniu ZASTRZEŻONE.. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę składają do .Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej OPINIA Rady Pedagogicznej N MEN- przykładowy wzór - Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty..

Wzór wniosku o nadanie medalu KEN.

Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).. 2.WNIOSEK.. Składanie wniosków o przyznanie nagrody nauczycielom emerytowanym oraz osobom nie będącym nauczycielami.Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowodruk nr 8: wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (pobierz Word) (pobierz PDF) druk nr 9: wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu sądu (pobierz Word) (pobierz PDF) druk nr 10: wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu (pobierz Word .. Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.Numer 158 Listopad/Grudzień 2020 r. TEMAT NUMERU Rozliczenie obowiązków i wynagrodzenia nauczyciela na kwarantannie..

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: ...Wzór wniosku.

Numer 156, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Komu przydzielać zajęcia specjalistyczneKrok 4.. Wnioski nadesłane po .Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. ; Nagrody Starosty Przemyskiego - 2001 i 2005r.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: [email protected] Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.. WNIOSEK .. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty .Prosimy o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia.. Wzór wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę.Wzór wniosku o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji (na podstawie art. 10 ust..

Klauzula informacyjna; Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.

O PRZYZNANIE NAGRODY KURATORA OŚWIATY .. Uzasadnienie wniosku powinno być sporządzone zgodnie z wymogami z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli(Dz.U.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4: Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.. o przyznanie nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty .. nr egz.. Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9, w następujących terminach: - do 31 maja 2020 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej (w związku z upływem terminu w dzień wolny od pracy wnioski można składać do 1 .- szczegółowe informacje zamieszczone zostały w dokumencie: Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik do niniejszego pisma).. Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfWnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów..

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- wnioski o nagrodę kuratora składa dyrektor szkoły do ok. 15 czerwca (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski o nagrodę ministra do kuratora oświaty - do ok. 20 maja (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny .Specjalną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy otrzymał w 2005 r. Jest nauczycielem z 27 letnim stażem pedagogicznym.. (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora - rok otrzymania) .. ; Nagrody Dyrektora Szkoły - 9 razy.. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia/medalu KEN.. z 2020 r. poz. 1758 z późn.. Wpisujemy na końcu ,,uzasadnienia wniosku przez zgłaszającego" wszelkie inne nagrody: np. organu .Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej3.. 9 KN) W przypadku konieczności zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo bądź potrzeby zatrudnienia nauczyciela na czas określony z przyczyn organizacyjnych, można zatrudnić osobę, która nie posiada wymaganych kwalifikacji.Porada prawna na temat uzasadnienie do nagrody kuratora.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Szanowni Państwo Na podstawie § 24 ust.. Wnioski należy składać w następujących terminach:- o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - do 10 czerwca 2011 .Sporządzający wniosek winien zapoznać kandydata do odznaczenia z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie, zamieszczoną na stronie Kuratorium w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie / Nagrody i odznaczenia.. o przyznanie nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Czytaj więcej o: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły do odbywania stażu przez nauczycieli - wzór 23 listopada 2020 Zarządzenie Nr 80/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa .SKZ - 1998 r.; Medal KEN - 2002 r. ; Złota Odznaka ZNP; Nagroda Kuratora Oświaty - 2002r.. ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ.. zm.) Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadza od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu […]Krótkie uzasadnienie wniosku, często 2-3 zdania bez podania konkretnych zasług .. o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i Dyrektorów Szkół ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt