Protokół wyboru rady rodziców wzór
UCHWAŁA Zebrania Rady Rodziców Nr 1/2017/2018 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Rady Rodziców Rada Rodziców postanawia udzielić absolutorium Zarządowi Rady Rodziców sprawującemu funkcje w roku szkolnym 2016/2017 w osobach: 3Regulamin Rady Rodziców .. Dnia 14 września 2016r.o godz.17.00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców SzkołyWalne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących art. 10.. Po przeliczeniu wyniku, karty do głosowania niszczy się komisyjnie.. Statut Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.. Protokół RR 18.09.2019. uchwała I - wybór prezydium RR 2019 2020. uchwała II - składka RR 2019 2020. uchwała III - składka świetlica 2019 2020. uchwała IV - dofinansowanie wycieczek 2019 2020.załącznik nr 4 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. 2018-10-22: .. załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: .. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 05.03.2018 r. pobierz>> Protokół nr 3/2018 kontynuacji posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 5 marca i tematyki .. PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ RADY RODZICÓW: Protokół nr 3 z dnia 01 grudnia 2014 r. Protokół nr 2 z dnia 24 września 2014 r. Protokół nr 1 z dnia 8 września 2014 r UCHWAŁY RADY RODZICÓW: Uchwała nr 26 z dnia 26.03.2015 r Uchwała nr 24 z dnia 22.01.2015 rPROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE..

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów SP w ...10.

Wyłonienie Rady Klasowej i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie Komisja skrutacyjna (odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów: Członkowie komisji skrutacyjnej nie kandydują do Rady Oddziałowej.PROTOKÓŁ NR 1/2017/2018 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 67 we Wrocławiu z dnia 20.09.2017 r. W dniu 20 września 2017 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2017 / 2018 spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 67 im.. Wzory dokumentów: Akty prawne: Nowe wątki na forumProtokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im.. 1.Protokół Z posiedzenia Rady Rodziców Gimnazjum w Proszowicach im.. 5.Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.. Powstańców Śląskich w Łubnianach.. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 22.01.2018 r. pobierz>> Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im.. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły.. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni rodzice spoza Rady Rodziców.do Regulaminu Rady Rodziców Oświadczenie rady oddziałowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy do Rady Rodziców Rada oddziałowa klasy ___ Zespołu Szkół im..

Przyjęcie protokołu z poprzedniego ...Procedura wyboru Rady Rodziców.

Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.protokoły Rady Rodziców 2017/18.. Opolskiej 51 odbyło się Posiedzenie Rady Rodziców Publicznej szkoły Podstawowej w Łubnianach.2.W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela rodziców z prac w Radzie Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru.. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie Protokół z wyborów Rady Klasowej klasy ……….na rok szkolny ……Protokół z wyborów Trójki Klasowej oraz Przedstawiciela do Rady Rodziców na rok szkolny .. - klasa .. Poinformowanie Rady o sprawach bieżących, przekazanie najważniejszych informacji.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. PROTOKÓŁ nr 5 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 25.04.2017.. Protokół.. Zebranie rodziców klasy odbyło się dnia: .września 2020 r. Liczba rodziców uprawnionych do udziału w wyborach: .. (liczba uczniów w klasie).Protokół Posiedzenia Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Poprzez wszechstronne działania, takie jak porady, konsultacje, szkolenia, konferencje czy publikacje, eksperci Fundacji przekazują wiedzę i umiejętności umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.Bardzo ważnym punktem w protokole jest punkt ostatni „Uchwały i wnioski"..

Przykład uchwały rady rodziców dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego.

Art. 8 Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli wybranych delegatów rodziców z poszczególnych oddziałów.Została powołana aby wspierać rodziców i rady rodziców we współtworzeniu szkoły ich dzieci.. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Podczas wyborów Wychowawca prowadzący zebranie może być obecny w sali lub może ją opuścić, wedle własnego wyboru.Protokół z wyborów rady oddziałowej klasy.. Technikum/Branżowej Szkoły I stopnia* na rok szkolny 2020/2021.. Uchwała nr 8/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu RR * .. Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawie wyboru osób pełniących funkcje w Radzie Rodziców oraz wyboru Komisji Rewizyjnej .PROTOKÓŁ NR 4 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 14 stycznia 2014 r. W dniu 14 stycznia 2014r.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Do niniejszego protokołu załączono protokół wyboru komisji skrutacyjnej.. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak z dn. 07.09.2017r.. - Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych od RR..

Wybory przedstawicieli rodziców powinny si ę odbywa ć na pierwszych zebraniach rodziców w nowym roku szkolnym.

Podstawa prawna : Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80).. Protokół zostaje przekazany Przewodniczącemu, który przekazuje go Radzie Rodziców na najbliższym zebraniu.. o godz. 18 00 w Łubnianach przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu.Sekretarz Rady Rodziców p. Joanna Rozkosz.. 6 Brygady Desantowo- Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w dniu 25 września 2014 roku Na zebraniu obecni byli: • Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy • Oraz Dyrektor Gimnazjum Pani Maria Bielska-Kahan Porządek zebrania: 1.. Rad ę Rodziców tworz ą przedstawiciele rad oddziałów.. Rozdział I.. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska oraz Pani Wicedyrektor Bogusława Fabisiak-Ziarczyk.. Protokoły do pobrania: ROK SZKOLNY 2019/2020.. W Szkole Podstawowej w Wiatrowcu działa Rada Rodziców.. W dniu 08 października 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie.. Władysława Reymonta w Lipiej Górze oświadcza, że na przedstawiciela rodziców klasy ___ do Rady Rodziców wybrała ze swojego składu pana/paniąA słowem wstępu możemy zaznaczyć, że zadaniem Rady Rodziców w naszym przedszkolu jest decydowanie o rozplanowaniu pieniędzy z komitetu rodzicielskiego, współdecydowanie o wszystkich sprawach związanych z działaniem przedszkola, organizacją uroczystości, itp. Rada rodziców zbiera się np. raz w semestrze.UCHWAŁY RADY RODZICÓW .. Porządek obrad: Spotkanie zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak z Radą Rodziców.. Postanowienia ogólne.. Dnia 12 września 2012r.. Pisząc protokół należy w odpowiednim punkcie (wynikającym z chronologicznego porządku obrad napisać, że np. „Uchwałą Rady Pedagogicznej wszyscy uczniowie klas I-III zostali promowani do klasy programowo wyższej" lub „Uchwałą Rady Pedagogicznej .Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. Upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach uczniów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt