Wzór wypełnionego formularza de minimis
Sekcja A.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.. Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Wzór Formularza wraz z instrukcją wypełniania są załącznikami do niniejszejOświadczenie o (nie) otrzymaniu pomoc de minimis - kumulacja; Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis - powiązania osobowe; 2.. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawieUWAGA PROSIMY O WYKAZANIE POMOCY DE MINIMIS OTZRYMANEJ NA WSZYSTKIE CELE, NIE TYLKO TE ZWI ĄZANE Z UDZIAŁEM W TARGACH.. Formularze: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(582,44 kB).. Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.. Cześć A formularza dotyczy podstawowych .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składa się w celu uzyskania wsparcia finansowego od państwa..

- Data złożenia formularza oraz podpis osoby bezrobotnej Strona 6 z 7.

Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12 .Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla.Wnioskodawca przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące: 1) wnioskodawcy, w tym:od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).. W części tej należy zawrzeć informacje dotyczące zarówno podmiotu, który ubiega się o pomoc, jak i te dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce.1 Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A..

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

­ kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na.. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że od 15 kwietnia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie, że nie otrzy-małeś pomocy de minimis w tym okresie).. z 2014r.Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc inną niż de minimis (pomoc publiczna), jest zobowiązany do.Cześć A formularza dotyczy podstawowych .Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis)..

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 2.

Wniosek składany jest przez przedsiębiorców.. A - Wpisujemy nr NIP.Pobierz: Wzór wypełnienia formularza de minimis.pdf (pdf, 3247 KB) Pobierz: Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.pdf (pdf, 875 KB) Osoba niepełnosprawna - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) informujemy, iż formularz jest do pobrania ze strony UOKiK:kolorem białym zostały wypełnione oraz, czy formularz został podpisany.. Informacje dotycz ące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj ących si ę do obj.może skorzystać z pomocy de minimis, Tym samym część B informacji nie podlega obowiązkowi wypełnienia.. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie składa się od dnia 15 stycznia do dniaw rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie.. Na wstępie dokumentu należy podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa, dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, identyfikator gminy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy formularz..

o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2.1 wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełnienia formularza.

­ kopie zaświadczeń dotyczących otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lubPomoc de minimis.W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.Formularz ubiegania się o de minimis - krok po kroku.. 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-o pomoc de minimis.. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc inną niż de minimis (pomoc publiczna), jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt