Wzór wypełnienia wniosku o wydanie karty parkingowej
Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Wypełnij online druk WoWKP Wniosek o wydanie karty parkingowej Druk - WoWKP - 30 dni za darmo - sprawdź!. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzajqcego niepehosprawnošé DANE WNIOSKODAWCY 2.. Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I. Mieiscowošé 9.. We Wrocławiu wniosek składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu pl. Solidarności 1/3/5, III piętro - pokój nr 316.Data wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPELNIA WNIOSKODAWCA l. Nazwa organu 1.. Nazwisko 5.. Zgodnie z wymogami ustawowymi.. Jeśli zatem np. kierowca zmienił adres zamieszkania i nie dokonał wymiany prawa jazdy, musi to uczynić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej .Wnioski: Format: 1.. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Wzór wypełnienia.. Nazwisko 1.. Data wplywu wniosku: wzÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPELNIA WNIOSKODAWCA 1..

1.Wniosek o wydanie karty parkingowej.

wzór.. Poczta 4 9.. Termin i sposób załatwienia.. Ulica DANE OSOBY SKLADAJACEJ WNIOSEK4 I mig 13. informacje na tej stronie dotyczĄ osÓb, ktÓre skŁadajĄ wniosek o wydanie karty parkingowej do pzoon w sĘpÓlnie krajeŃskim z siedzibĄ w wiĘcborku.. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi"; wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla placówek, o których mowa w art. 8 ust.. • Oryginał karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.. informacja do wniosku o wydanie karty parkingowejwniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Nazwa organu 1 I. CZ ĘŚĆ A 2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm.Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15.. '(#;(4>@#3(4;'?a9&/6Opis dokumentu: Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych.. fillup - formalności wypełnione..

Nr domu/Nr lokaluWniosek o wydanie karty parkingowej 3.

Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzaj ącego niepełnosprawno ść ADRES DO KORESPONDENCJI 6.. Numer PESEL3 DAWCY 3.. Nazwisko 5.. CZFSé DANE WNIOSKO 2.. Data aktualizacji bazy: 2020-11-24.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. • Dowód osobisty osoby niepełnosprawnej.. Miejscowo ść 7.. Zespołu celem ustalenia procedury wydawania kart parkingowych.W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie trwania stanu epidemii bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu).KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.. Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz w formacie .pdf wzór wypełniania wniosku Przed wypełnieniem wniosku o wydanie karty parkingowej należy zapoznac się z informacjami z zakładki karta parkingowa i skontaktować się z pracownikami tut.. • Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawno ści, które stwierdza znaczny lub umiarkowany stopie ń niepełnosprawno ści.Określa ono: wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla osób, o których mowa w art. 8 ust..

Numer PESEL3Tryb wydawania karty parkingowej.

karty parkingowej należy złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach ponowny wniosek o wydanie .. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce KARTA PARKINGOWA oraz skontaktować się z pracownikami tut.. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U.. Zaświadczenie o stanie zdrowia: DOC PDF: 2.. Nazwa organu 1. cz$éA2 Przewodniczacy Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnošci w Poznaniu 3.. Wniosek jest podzielony na trzy części.. Podstawa prawna.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Wzór wypełniania wniosku o wydanie karty parkingowej.. 21 zł.. Bardziej szczegółowoNumer wniosku.. 4.Bardzo ważne jest to, aby informacje podane we wniosku były takie same jak te znajdujące się w prawie jazdy.. CZĘŚĆ A2 WZÓR OŚWIADCZENIA8 9.. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14..

Opis wzoru karty parkingowej: 1.

deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online .. Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej o wymiarach 35 mm x 45 mm.. Liczba dostępnych formularzy: 5327.. Nazwa organu1: PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS.. Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.. Wniosek należy złożyć osobiście!. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 102, 40-855 KATOWICE .. wzór wniosku o wydanie karty parkingowej.xls Created Date: 20140701114148Z .7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.• Wypełniony wniosek o wydanie abonamentu z zerow ą stawk ą opłat dla osoby niepełnosprawnej.. z 2013 r .Nr 108, poz. 908, z późn.. Poczta ADRES ZAMIESZKANIA 6.. Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.. Opłaty.. Numer PESELDo wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się: 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).Od połowy 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej.. 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70.. Przede wszystkim zmienił się krąg osób uprawnionych do jej otrzymania.. Uwaga!. Nazwisko 5. zm.) nie mogą starać się o wydanie karty parkingowej po 1 lipca 2014 r. Wyjątek: dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10 .Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby .. która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.. Kod pocztowy 8.. Wyjaśniamy, kto i jak może obecnie starać się o wydanie karty parkingowej.opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł, opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy 92 9550 0003 2024 0201 1255 0005 - w tytule przelewu prosimy podawać - „opłata za wydanie karty parkingowej - imię i nazwisko, data urodzenia", dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.. Poczta4 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.. uwaga!. Termin załatwienia sprawy:Wniosek o wydanie karty parkingowej (pobierz: PDF) Miejsce złożenia dokumentów.. Kod pocztowy 16.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Numer orzeczenia potwierclAjqcego niepelnosprawnošé 7.. Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt