Przykładowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Oto najważniejsze sprawy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zabierzesz się do sporządzenia wniosku ORD-IN .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Pozostało jeszcze 98 % treści.W 2017 r., wraz z ówczesnym prezesem zarządu, skierowała do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej.. /KIS/wnioski • wzory wniosków o wydanie interpretacji - nowe wzory określone rozporządzeniami są dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.. Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Dodano: 20 października 2015.. Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.. Publikujemy poniżej te wskazówki.WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 097 £ — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2006 r. Nr 8, poz60, z póžn.. Wniosek w tej sprawie można złożyć przez internet, zarówno w imieniu własnym, jak i w charakterze pełnomocnika innej osoby.We wniosku należy pisać prawdę.. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli .podaj numery oraz daty wydania postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, w których, twoim zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego, ..

... Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Przejdziesz do strony ze szczegółowym opisem sprawy.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z .Poza tym wniosek musi dotyczyć indywidualnej sprawy pytającego - nie kogoś innego.. Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - Oficyna FK Z nami przepisy są po Twojej stronieWniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. Pytanie dotyczyło tego, czy świadczone przez .. Wniosek składa się na formularzach, których wzory określone są rozporządzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS.. Z mojego doświadczenia wynika, że są pewne kwestie, o których Minister Finansów (z oczywistych względów) nie wspomina.. • zasady wnoszenia opłat od wniosków - opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice.. Znajdź kafelek Interpretacje podatkowe i kliknij go, a następnie wśród linków poniżej odszukaj i kliknij ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego.. W razie wątpliwości związanych z prawem podatkowym dobrze jest zadać sobie trud uzyskania interpretacji indywidualnej..

Wzór wniosku o wydanie interpretacji.

Chociaż interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach i mają zastosowanie jedynie do wnioskujących przedsiębiorców, to jednak mogą okazać się bardzo pomocne dla każdego z nas w potencjalnych sporach prawnych z ZUSem.Pobierz wzór i zapoznaj się z przykładowym wzorem wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów.. Wniosek podlega opłacie i powinien zawierać: dane wnioskodawcy (nazwa podatnika, adres siedziby, NIP), wskazanie adresata (dyrektor właściwej izby skarbowej jako organ uprawniony przez Min.. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5).. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty".. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia .Ministerstwo Finansów przygotowało dwa nowe projekty rozporządzeń dotyczących wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego albo przedstawienia własnego stanowiska w sprawie pozostawia się bez rozpatrzenia.. 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) składa osoba, która z różnych powodów ma wątpliwości co do prawidłowości swojego postępowania w zaistniałym stanie faktycznym lub dotyczącego zdarzeń przyszłych, które mogą powodować pewne skutki w kwestii prawa podatkowego.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części „F.. Kliknij Załatw sprawę.Minister Finansów podpowiada podatnikom jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w specjalnym poradniku (znajdziesz go tutaj).. .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS..

Przykładowy wzór wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów.

Wzory zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.Kliknij w nazwę tego bloczku, aby rozwinąć dostępne opcje.. MIEJSCE I CEL ZLOŽENIA WNIOSKUA) ORGAN, DO KT REGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyé wtašciwy kwadrat):Przykładowy sposób wypełnienia blankietu wpłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Poz. 01 i 02 - nazwa i adres organu, do którego kierowany jest wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,Złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest warunkiem udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Opis działania formularza.Osoby składające obecnie wnioski o wydanie interpretacji muszą pamiętać o kilku zmianach.. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u .Wnioski o wydanie pisemnej interpretacji rozpatrywane są jedynie przez dwa oddziały ZUS: .. Szczegóły znajdziesz poniżej.. Finansów), dokładne opisanie stanu faktycznego lub zdarzenia .Tylko prawidłowo sformułowany wniosek pozwoli podatnikowi na skorzystanie ze wszystkich skutków otrzymanej interpretacji indywidualnej.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. 78.Pobierz wzór i zapoznaj się z przykładowym wzorem wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów.. Podatnicy chcący uzyskać od 1 marca 2017 roku indywidualną interpretacje muszą pamiętać o tym, że zmienił się organ do którego należy kierować wnioski.Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz e ż w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego .Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Jeśli o wydanie interpretacji zwróci się podmiot nieuprawniony, jego wniosek pozostanie bez odpowiedzi .wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt