Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wzór
(048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author:Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Informacja o sposobie legalizacji: Karta nr 4 "Legalizacja dokumentów dla celów obrotu prawnego z zagranicą"Uzasadnienie: W świetle Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wyróżnia się sprostowanie świadectwa pracy oraz wydanie odpisu świadectwa pracy.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia duplikatu świadectwa pracy wyłącznie na podstawie wniosku pracownika.. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.. Opłata.. Opłata.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.. PROCEDURA WYDANIA DOKUMENTU.Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U..

Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 dni.

Z wnioskiem do pracodawcy może zgłosić się też osoba upoważniona przez pracownika lub - po śmierci pracownika - członek jego rodziny.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.Wniosek o wydanie duplikatu Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Duplikat świadectwa pracy powinien zawierać datę wystawienia oryginału, natomiast bieżącą datę umieszcza się przy adnotacji.. Zgodnie z art. 97 § 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy..

Wniosek W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć wniosek.

zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.. WYMAGANE DOKUMENTY.. Dokumentu takiego nie musi składać sam pracownik, może to zrobić upoważniony pełnomocnik, a gdy pracownik nie żyje, to nic nie stoi na przeszkodzie, by z takim pismem wystąpił spadkobierca.. zm.) - dalej k.p., pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do .Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.Zwracam si ę z pro śbą o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu / indeksu * .. (podpis osoby składaj ącej wniosek) Kwituj ę odbiór w/w duplikatu świadectwa / dyplomu / indeksu* .. (Wniosek o duplikat wzór greg) .Wystarczy złożyć w tej sprawie prosty wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na rachunek szkoły.. Czy obowiązują nas w tym przypadku takie same przepisy, jak przy wydawaniu świadectwa pracy?Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Zgłosił się do nas były pracownik z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. tego dokumentu.. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź, tel./fax : 42 636 38 16Duplikat świadectwa pracy tylko na wniosek pracownika.. W jakim terminie mamy obowiązek wydać mu taki duplikat?. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Wymagane dokumenty.. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy, kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach ..

Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.

Prawo nie określa, jak powinien wyglądać taki wniosek.Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa znajduje się w zakładce „Druki do pobrania".. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły/promocyjnego z klasy) (nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) (miejscowość, data) (adres zamieszkania)proszę o wydanie .. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.Data duplikatu świadectwa pracy.. Świadectwa i duplikaty świadectw, które będą używane w obrocie prawnym za granicą wymagają legalizacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.. Oryginał legitymacji szkolnej uległ .. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. Wniosek warto uzasadnić.UWAGA Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późn.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. nr 225 poz.1635 z późn.. do Kuratorium Oświaty w Łodzi w pokoju 01, bądź przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi Al.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wniosek o duplikat ; RODO do Wniosku o duplikat; Wykaz podręczników 2020/2021; Przedmiotowe Systemy Oceniania; Klauzula informacyjna; Zgoda na wycieczkę; Regulamin wycieczek; Procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów; Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021; STATUTZa wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.. : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. 3.Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2015-05-27: Data publikacji: 2015-05-27: Osoba sporządzająca dokument: Osoba wprowadzająca dokument:Wydanie duplikatu świadectwa pracy dla byłego pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt