Wzór duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1].dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej .. Zgłosił się były uczeń po duplikat świadectwa właśnie z tego roku, a nie mam druku z tamtego okresu.Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu .Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom .wzór.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od .1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy..

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

MENiS-II/10-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg wzoru oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydane duplikatu na wskazany rachunek bankowy.. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !. Symbol Przeznaczenie Format Cena netto Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 stosuje się świadectwo z literą "a" w symbolu.Proszę o odpowiedź w sprawie wzoru druku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 1991/1992..

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. .Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Twój koszyk jest pusty .Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu .1.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. wzór.. III .Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków..

8a.- rok ukończenia szkoły/klasy.

Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen.. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej Numer wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 8 MEN-I/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II od 2018/2019 § 36 pkt 1· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum .. MENiS-II/10/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.. rzewa 16-09-2008 18:18:27 [#12]Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów - s porządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół Podstawa prawna.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Strona: [1] / 1.. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności..

roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu - 26 zł za 1 szt.2.. MENiS-I/9-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. Koszyk.. MENiS-I/10/2 - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej.. Dokument ten określa głównie warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów .Publiczne i niepubliczne gimnazja mogą przekształcić się w 8-letnią szkołę podstawową lub włączyć się do 8-letniej szkoły podstawowej.. 0,31 zł z VAT 0,25 zł netto.. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.. 10.Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II .. Poddruk dla duplikatu, kolor Pantone Cool Gray 3 C.. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.. wzór.. MENiS-II/6a-sp/2 - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej.. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.. 73b .W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnie funkcjonującą lub po nazwami, pod którymi szkoła funkcjonowała od 1946 roku.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. wzór.. Opłata.. ).Świadectwa szkolne promocyjne z wyróżnieniem oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt