Wzór protokołu komisji rewizyjnej związków zawodowych
Wytyczne w zakresie : a) kontroli całokształtu działalności w tym wzór protokołu kontroli całokształtu działalności b) kontroli rocznych sprawozdań finansowych, w tym wzór protokołu z sprawozdania finansowego.. Bo niezmiennie od blisko roku najbardziej popularnym wpisem jest wpis o zmianach w prawie o stowarzyszeniach, które weszły w życie 20 maja 2016 r., opublikowany 9 stycznia 2016 r. Zmiany w prawie o stowarzyszeniach od […]Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarno ść" Politechniki Lubelskiej z działalno ści Komisji Zakładowej zwi ązku w latach 2010-2014, odczytane na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczy m delegatów w dniu 25 marca 2014 r. Komisja rewizyjna w składzie: - kol.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzDo pobrania (wzory oświadczeń i uchwał z zakresu rozliczenia księgowego dla Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych) : Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności-WZÓR.. Ad 1Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej komisji rewizyjnej jednostki podrzędnej podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, nie później niż w terminie 1 miesiąca.Pamiętajcie, że to cały Zarząd podejmuje decyzje..

8.Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.

Ponieważ sprawa dotyczy zarządzania finansami zatrudnionych, ustawa przewidziała, że osoby zatrudnione, uczestnicy PPK, w których będą lokowane ich środki pieniężne pochodzące z wynagrodzeń, powinni mieć wpływ na wybór instytucji, która ma zarządzać ich funduszami.4.. 1 można dopisać ewentualnie rozliczenie finansowe - jakie były wpływy w danym roku, jakie koszty, ewentualnie sprawozdanie finansowe może stanowić załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej.Wzory dokumentów Organizacyjne: Nazwa pliku Data; Protokół kontroli kasy: .. ustawa o związkach zawodowych: 2018-10-22: załącznik nr 4 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. .. sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp:Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Skąd wiem, że Cię to interesuje?. protokół sprawozdawczy z zebrania; 30 marca 2016 r. protokół sprawozdawczyOstatnio na blogu najczęściej omawiam różnego rodzaju (i jakości) pomysły ustawodawcy na zmianę naszego życia..

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ § 1 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.. Uchwała w sprawie utworzenia Zakł.. Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub .Ochrona przed zwolnieniem działaczy związków zawodowych.. 2.wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia, .. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.. 05 lipca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. 6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.. Regulamin Komisji Rewizyjnej .. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH 2.. O reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej decyduje sąd rejonowy.. Dnia 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), z której wynika, że wyboru władz dokonuje się już na Zebraniu Założycielskim.Na żądanie związku zawodowego pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji o warunkach pracy i zasadach wynagradzania.. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.. c) Sprawdzenie Komisji Rewizyjnej na wolne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej „Komisją"..

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Teresa Szymura - członek - kol.Zarządzanie planami ma następować na bazie umowy, którą zawiera pracodawca z wybraną instytucją finansową.. finansowego wg zasad obow.. za okres 15.06.2014 r. - 19.06.2015 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1.. Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą ludzi pracy, powołaną w celu ochrony i reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.. Waldemar Taboła - przewodniczący 2.. Informacje te nie mogą obejmować danych osobowych poszczególnych pracowników bez wyraźnej pisemnej zgody tych osób.Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Uchwała w spr.. jednostki mikro-WZÓR.. W trakcie zebrania wybieracie również Komisję Rewizyjną swojej organizacji, czyli ciało kontrolne powoływane do weryfikacji działań Zarządu organizacji.SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:1..

Bogdan Obrochta ...Uchwała nr 11 przyjecie protokołu KR; Uchwała nr 12 przyjecie regulaminu KR .

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Zarząd i Komisję Rewizyjną wybierało się na kolejnym (Walnym) Zebraniu Stowarzyszenia.. Zastrzeżenia co do reprezentatywności tej organizacji mogą zgłaszać m.in. inne zakładowe organizacje związkowe, które uczestniczą w rokowaniach dotyczących zawarcia układu zakładowego.. Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34WZORY SPRAWOZDAŃ I UCHWAŁ .. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.W pkt.. itp. w ramach racjonalnego współdziałania komisji (jej .Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. sprawozd.. Działacze związków mogą się pochwalić szczególną ochroną w pracy.Ustalanie reprezentatywności organizacji związkowych.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Komisja działa w oparciu o Statut Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwalony przez Krajową Rady Związku niniejszy Regulamin.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. ORGANIZACJA KOMISJI REWIZYJNEJ § 2 Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez WalneWZORY PISM KIEROWANYCH DO PRACODAWCY I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH: Informacja o liczbie członków organizacji międzyzakładowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem oraz u każdego z tych pracodawców- Wzór nr 1.. Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową - Wzór nr 2.Drugim tematem związanym, z działalnością związków zawodowych, budzącym dużo kontrowersji w nadsyłanej do mnie korespondencji, jest szczególna ochrona członków komisji rewizyjnej.. Wolne wnioski.. Funduszu Statutowego OZ 2014-WZÓRSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 15 czerwca 2014 roku.. Stefan Fijałkowski - przewodnicz ący - kol..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt