Przykładowy protokół kontroli
Właściciel-zarządca obiektu bud.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Protokół kontroli półrocznej - art. 62 ust.. Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego ( w przypadkuW protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg.. Pliki do pobrania.. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Zgodnie z wymogami art. 62 ust.. 1 pkt 3 - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.. prawna.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzProtokół z okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznej.. Niezbędne czynności kontrole do wykonania przed rozpoczęciem próby ciśnienia: - sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych z projektem, - sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem, - sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu,Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Kontrolerzy pojawiają się w instytucjach, urzędach, które Izba ma prawo kontrolować z mocy prawa..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Dokumentowanie kontroli obiektów specjalnych przez zarządcę i administratora odbywa się zgodnie z § 7 decyzji5 9.. W tym przypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg.. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.Protokół kontroli kasy: 2013-07-02: Protokół kontroli kasy: 2013-07-02: Protokół kontroli merytoryczno-finansowej: 2013-07-02: Protokół kontroli merytoryczno-finansowej: 2013-07-02: Protokół z posiedzenia zarzadu PKZP: 2013-07-02: Protokół z posiedzenia zarzadu PKZP: 2013-07-02: Przyklad uchwaly walnego zgromadzenia członków: 2013 .Make a suggestion.. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.6.. Przykładowy protokół z oceny pracy diagnosty podczas wykonywania badań technicznych.Natomiast kontrola wskazana w art. 62 ust.. Jeżeli kontroler zapuka do drzwi instytucji, w której Państwo pracują - można się do tego spotkania przygotować.. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje zawarta w nim informacja.. elementów budynku, jak również wszystkich pozostałych, a także jego estetykę i otoczenie (§ 6 rozporządzenia).Zgodnie z § 4 ust.. l oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli..

l datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

1 pkt 3 - budynki o pow. zabudowy powyżej 2.000m2.. Feel free to send suggestions.Protokół kontroli zawiera: l nazwę (firmę) i adres zamawiającego.. Przykładowy protokół z kontroli Stacji Kontroli pojazdów - uwzględnia wymagania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej po dniu 7.03.2009r.. Okresowej kontroli raz w roku kontroli podlegają:Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .O tym, czy dany protokół z kontroli ma charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 6 ust.. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290) w związku z § 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 .— protokoły kontroli warunków pracy dokonywanych przez służby wewnętrzne oraz zewnętrzne organa nadzoru nad warunkami pracy, — akta osobowe pracowników w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp. ..

oraz zagadnienia wynikające z protokołu kontroli NIK.

1 pkt 3 - budynki o pow. zabudowy powyżej 2.000m2.. ustawy, a więc dotyczyć sprawy publicznej.Protokół z kontroli stanu BHP • W przepisach prawnych nie ustalono wzoru protokołu z kontroli stanu BHP.. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Przyjęto do wiadomości przeprowadzający kontrolę 2.. 1 pkt 2 Prawa budowlanego powinna objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej zarówno ww.. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z SARS-COV-2 .1 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku Działając na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska do przeprowadzenia kontroli pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku: Leszek Pińkowski kierownik Biura Kontroli Zarządczej Lidia Jędraszczyk inspektor w Wydziale Oświaty Ewa Juralewicz główny specjalista Biura Kontroli Zarządczej .Okresowe kontrole obiektów budowlanych.. Protokół.. l informacje o stwierdzeniu naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.Protokół próby szczelności instalacji gazu .. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności: a) wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli, b) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontroląZgodnie z art. 290 § 2 pkt 1-4 o.p. protokół kontroli powinien zawierać przede wszystkim informacje o zakresie podmiotowym oraz przedmiotowym kontroli, w tym: wskazanie kontrolowanego oraz .NIK przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych rocznie..

138 KB: Protokół kontroli rocznej art. 62 ust.

137 KB: Protokół kontroli raz na 5 lat - art. 62 ust.. 1 pkt 1.. Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo, czego kontroler NIK może zażądać, jak przebiega .Protokół ma stanowić zapis sprawozdawczy z jakiegoś wydarzenia (np. zebrania) lub zapis czynności przeprowadzonych zazwyczaj przez urzędową osob (np. protokóę po ł kontroli).. Szkolenia BHP online Luxcontrol .. Lp.Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wzór protokołu kontroli w serwisie Money.pl.. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Dyrektora Szkoły, - Głównego Księgowego Szkoły, - Biblioteki.. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane okresowym przeglądom, przy czym: 1. l imiona i nazwiska kontrolujących.. Uwagi 8.. Zawiadomienie o kontroli okresowej art. 62 ust.. Wymogi stawiane przed protokołem to: szczegółowość, ścisłość, przejrzystość i wierność w relacjonowaniu faktów, wszystkich bądź wybranych zgodnie .PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. Nie ma czegoś takiego jak: protokół zaakceptowany przez PINB Wzorów protokołów jest cała masa w internecie, wystarczy wpisać "protokół z pomiarów" do wyszukiwarki.Dziennik kontroli oświetlenia ewakuacyjnego: format pliku PDF: Przykładowy protokół z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego: format pliku PDF: 17 .. 0 strona wyników dla zapytania wzór protokołu kontroliProtokół Nr 8/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola realizacji zadań z funduszu sołeckiego za 2016 rok" Protokół Nr 7/2016 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości przekazywania z budżetu gminy Złocieniec środków finansowych na realizację zadań M-GOPS w Złocieńcu"8.. 1 pkt 2.. 4 rozporządzenia protokół z okresowej .z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych .. • Każdy protokół powinien jednak zawierać informacje pozwalające ustalić co najmniej: • datę kontroli, nazwiska osób prowadzących kontrole i ich stanowiska, • jednostkę która była kontrolowana i osobę odpowiedzialną za3.. Musi mieć ona charakter informacji, o jakiej mowa w art. 1 ust.. Strona zdająca Strona przyjmująca (data, podpis) (data, podpis)(przykładowy protokół kontroli bezpiecznego użytkowania- wzór nieobowiązujący) 1 ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt