Przykladowe formularz cit-8 interaktywny

Nowe deklaracje mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r.Nowy wzór CIT-8 i innych formularzy CIT dla rozliczenia 2018 roku.. 0 strona wyników dla zapytania aktywny druk cit 8 za 2013rok formularzZmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia do formularzy CIT-8, CIT-8/O i CIT/PGK mają charakter dostosowawczy, wynikający z wprowadzonej do formularzy CIT/8S i CIT/8SP nowej podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego, tj. …


Czytaj więcej

Wzór sprzeciwu od nakazu

Formularz sprzeciwu możesz pobrać klikając w LINK.Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723, z późn.. dla strony przeciwnej) Rozlicz z nami swój PIT!. Reklama.Kompletne wyjaśnienie jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty (w postępowaniu upominawczy bądź nakazowy) wraz z objaśnionym wzorem sprzeciwu od naka…


Czytaj więcej

Przykladowe porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, gdzie strony - pracodawca i pracownik, określają dzień, w którym umowa ulega rozwiązaniu.Kolejne sposoby rozwiązania umowy o pracę to przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu .Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia zwane potocznie dyscyplinarką, polega na przedstawieniu drugiej stronie umowy o pracę jednostronnego oświadczenia woli, w którym strona wyraźnie zazn…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenie umowy o współpracy

Źródło: INFOR.. Autor: Redakcja.. Z pewnością sam z tym sobie poradzisz, na wszelki wypadek przedstawiamy Ci jednak Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.Wypowiedzenie umowy zlecenia to pismo, które składa się w momencie chęci zakończenia współpracy ze swoim zleceniodawcą.. Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę kierowane przez pracownika?. W tych przypadkach również lepiej posiadać potwierdzenie skutecznego dostarczenia.Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór.. Przydatne for…


Czytaj więcej

Wzór zgłoszenia na budowę

Zgłoszenia dokonuje się na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (wzór).. Najpierw organ .Jest to znacznie prostsza ścieżka załatwienia formalności niż składanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.. Ważne zmiany w prawie.. W tym artykule jest mowa o tak zwanym zwykłym zgłoszeniu, do którego nie trzeba dołączać .O…


Czytaj więcej

Wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego kraków

Zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie" lub otrzymasz SMS potwierdzającego gotowość wydania dokumentu.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Nie szukaj dłużej informacji na temat upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego druk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej .Wydaniem wtórnika w związku z zagubieniem, zni…


Czytaj więcej

Wzór skargi do wsa na bezczynność organu

Urząd wydał ci decyzję, z którą się nie zgadzasz?. Powyższe przekłada się także wprost na sprawy o bezczynność lub przewlekłość postępowania przed sądami administracyjnymi.Pamiętaj, że możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest to pismo, w którym strona niezadowolona z rozstrzygnięcia (np. decyzji, postanowienia) organu odwoławczego, zwana również: skarżącym, wnosi prośbę do sądu o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskaz…


Czytaj więcej

Przykladowe wniosek format

Oznacza to, że zawiera .. etc.) powinny być czytelne i zapisane w formacie jpg lub, ewentualnie, pdf, natomiast tabele/modele finansowe w formacie xls, xlsx, xlsm lub xlsb (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić .. Komentarz Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. Wniosek do pobrania tutaj.. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami należy dołączyć…


Czytaj więcej

Wzór umowy darowizny pieniężnej w rodzinie

pamiętaj o 14 dniach (w przypadku darowizny to 6 msc a .Pożyczki w rodzinie - kiedy trzeba zapłacić PCC.. Jeśli umowa darowizny sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to obdarowany nie ma już obowiązku.0 strona wyników dla zapytania wzór umowy darowizny.. Pobierz darmowy wzór - umowa darowizny w formacie pdf i docx!Umowa darowizny kwoty pieniężnej to prosty jednostronicowy dokument, w którym strony umowy określają zasady na jakich jedna strona daruje drugiej stronie określoną kwotę pienię…


Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa wypełniony

Created Date: 20170304142910Z .Pełnomocnictwo to dokument, za pomocą którego jedna osoba (mocodawca) oświadcza, że inna osoba (pełnomocnik) może w jego imieniu podejmować działania zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo dokonać jakiejś czynności szczególnej (pełnomocnictwo szczególne).. Wypełniony formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.. Można również wypełnić i złożyć elektronicznie formularz za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).. W załącznikach do…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt