Wzór protokołu komisji rewizyjnej stowarzyszenia
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. 6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.. "Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pruszkowianka.. z przeprowadzonej analizy działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia w 2010 roku.. Ad 1Praca Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.. 4 od poz. 1 do poz. .. włącznie, •do Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK - osoby wyszczególnione w pkt.. Stycznia 2016 roku.. Biorąc pod uwagę, iż najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, podjęto decyzję pominięcie tego punktu.. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.. Wolne wnioski.. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD „Celuloza"9.. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.. Komisja w składzie: 1.. Uchwały podjęte na zebraniu założycielskim: Uchwała nr 1/2012 o założeniu Stowarzyszenia Pruszkowianka,4.. 6 od poz. 1 do poz. .. włącznie,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD, Irys" za okres kadencji i rok 2014 w tym wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol..

ad.5 Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Beata Wróbel- przewodnicząca 2.Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. Wolne wnioski.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.28.03.2018 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Niemniej jednak ustawa niezwykle lakonicznie traktuje tenże organ, toteż jego liczebność, zasady funkcjonowania, zasady powoływania, stosunek do pozostałych organów stowarzyszenia należy do materii statutowej.załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 .PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasze Przywory" z posiedzenia z dnia 04.04.2012r..

3 ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Mikołaja Kopernika w Gołdapi w dniu 26.02.2018r.Kontrola komisji rewizyjnej polega przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych ale adekwatnych czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym kontrolujących przy pozostawieniu im prawa do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego, dokumentów, itd.. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów zostali wybrani: •do Zarządu Koła lub Klubu PTTK - osoby wyszczególnione w pkt.. - 31.12.2016 rok oparta była na kompetencjach określonych w Statucie Polskiego Związku Działkowego oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. W statucie określony został tryby zwoływania walnego zebrania następująco: „Zwyczajne walne zebranie członków jest zwoływanie jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.. ad.6 Sprawozdanie sądu koleżeńskiego.Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony w dniu 16.01.2014 r. w Dobrzyniu nad Wisłą.. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu zebrania.Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r..

Waldemar Taborski - Członeksprawozdanie finansowe stowarzyszenia.

Tadeusz Raczyński - Przewodniczący Komisji 2.Ostatnio na blogu najczęściej omawiam różnego rodzaju (i jakości) pomysły ustawodawcy na zmianę naszego życia.. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie trzyosobowym, tj.: Grzegorz Cebula - przewodniczący Lidia Urban - członek Robert Stachura - członek W posiedzeniu komisji brała udział: Pani Jolanta Sadowska - Sekretarz Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu .Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1.. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz (.). członków.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Na walnym zebraniu nie był obecny żaden przedstawiciel komisji rewizyjnej.. Dnia 4 marca 2011 o godzinie 14.30 Komisja Rewizyjna w składzie: Wiceprzewodniczący Komisji - Edyta Koreńczuk Na tym zebranie zakończono.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła..

Załączniki do protokołu: 1.

Działa samodzielnie albo obok rady nadzorczej.Do jej kompetencji należy wykonywanie nadzoru, zwłaszcza po zakończeniu roku obrachunkowego, w zakresie .3.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji .Komisja rewizyjna - organ kontrolny, który może działać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach lub w stowarzyszeniach, a także organ wewnętrzny organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.. Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia Pruszkowianka.. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,Uchwała nr 4 Odwołanie komisji rewizyjnej; Uchwała nr 5 Zmiany w statucie; Uchwala nr 6 Powołanie nowego Zarządu; Uchwała nr 7 Powołanie nowej Komisji Rewizyjnej; Uchwała nr 8 W sprawie sporządzenia regulaminu prac zarządu; 26 lutego 2015 r.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Protokół.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1.. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.. postanawia: § 1.. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w BydgoszczyKomisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Organ kontrolny (np. komisja rewizyjna), jest obok zarządu jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia (art.11 ust.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Bo niezmiennie od blisko roku najbardziej popularnym wpisem jest wpis o zmianach w prawie o stowarzyszeniach, które weszły w życie 20 maja 2016 r., opublikowany 9 stycznia 2016 r. Zmiany w prawie o stowarzyszeniach od […]» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Regulamin Komisji Rewizyjnej .. itp. w ramach racjonalnego współdziałania komisji (jej .Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Wesołe Krasnale" wybierane są przez walne zebranie na okres 3 lat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt