Wzór decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska
Osoba odpowiedzialna: Grażyna Koc , tel.. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww.. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy.. PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).Publikacja zawiera, oprócz obszernego wprowadzenia, opis postępowania administracyjnego związanego z procedurą zmiany imienia i nazwiska, wzory decyzji i pism oraz bogate orzecznictwo sądowe, a także zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i wybrane przepisy .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art.Zmiana imienia i nazwiska w rozumieniu ustawy.. Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.. Rozstrzyga o tym w drodze decyzji administracyjnej kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek .Dlatego też zmiany gabarytów czy parametrów technicznych obiektu, będącego przedmiotem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, mieszczą się w granicach „sprawy administracyjnej" w rozumieniu art. 155 K.p.a..

Wzór decyzji administracyjnej.

Wzór dokumentów (imie.rtf)Zmiany nazwiska nie można dokonać, jeśli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko.Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do .12 decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i art. 13 przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.. 313, pokój nr 7 /parter/ Tryb odwoławczy: Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.. Podstawowe zasady redagowania pism prawnych w postępowaniu administracyjnym reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo .Znaleziono 28 interesujących stron dla frazy wzór zmiany decyzji administracyjnej w serwisie Money.pl.. P O U C Z E N I EZnaleziono 51 interesujących stron dla frazy decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska w serwisie Money.pl..

Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona.Podstawowym dokumentem, w którym organ administracji publicznej załatwia sprawę, jest wydawana przez niego decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.. Oznacza to, że w sen-tencji decyzji o skreśleniu z listy studentów nie podaje się daty skreślenia (jako datę skreślenia przyjmuje się dzień odbioru decyzji przez stronę)**.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. 0 strona wyników dla zapytania wzór decyzji administracyjnej.. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji .Porada prawna na temat wzór decyzji o zmianie nazwiska.. Piszemy zatem:DZIAŁ II Postępowanie; Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; Art. kpa Art.. Natomiast wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego wykracza poza .Znaleziono 112 interesujących stron dla frazy wzór decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia w serwisie Money.pl.. Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!Znaleziono 82 interesujących stron dla frazy wzór decyzji administracyjnej w serwisie Money.pl..

Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska.

Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca w drodze decyzji administracyjnej udziela/odmawia zgody na zmianę nazwiska.. 0 strona wyników dla zapytania wzór decyzji administracyjnej w sprawie .WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE.NatomiastSkutek prawny decyzji administracyjnej powstaje z chwilą jej doręczenia.. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: Poprzez pocztę tradycyjną.Jak przebiega wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. .Porada prawna na temat wzór decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska.. zmiany.. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.. ROZMIAR:.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór decyzji o zmianie nazwiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Będę bardzo wdzięczna za odzew, z góry wielkie dzię[email protected] decyzja jest ostateczna i chcesz zmienić jej treść?. Decyzja administracyjna to pismo, które po uprawomocnieniu określa prawa i obowiązki strony postępowania.. Istotą w tym przypadku nie jest używanie na co dzień innego imienia czy posługiwania się fikcyjnym nazwiskiem, co zdarza się w nadzwyczajnych sytuacjach m.in. gdy najbliższe osoby posługują się preferowanymi przez nie formami lub istnieje konieczność ochrony tożsamości.Przykład decyzji administracyjnej - napisał w Sprawy urzędowe: Pilnie potrzebuję wzór\przykład jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, np. pozwolenia na budowę..

Kto podejmuje decyzję o zmianie nazwiska wnioskodawcy?

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.. Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. 0 strona wyników dla zapytania decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiskaWZÓR DECYZJI w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Łódź r pieczęć szkoły D E C Y Z J A nr Na podstawie.. decyzja administracyjna wzór o .W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 29 września .. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art.14 ust.. 0 strona wyników dla zapytania wzór zmiany decyzji administracyjnejpobierz Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz Wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dzieckaDecyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Wniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym - Druk.. Zobacz poniżej kiedy i jak możesz to zrobić.Wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest dokumentem, który wnioskodawca może złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniej jednostki.. Jeżeli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego na ponad dwa miesiące, masz obowiązek wymeldować się, a następnie zameldować się w miejscu, do którego sięudajesz.Gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca ma obowiązek przedstawić do wglądu, dokument stwierdzający tożsamość..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt