Wzór protokołu odbioru sprzętu komputerowego
.spisany w dniu .. w obecności: Pana/Pani .. jako przedstawiciela .Zmniejsz rozmiar czcionki Resetuj rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki.. wersja domyślna; większy kontrast; Główna nawigacja Rozwiń menu Urząd Dzielnicy.. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.. Najpopularniejsze tagi na wzorach pism.. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) Sprzętu lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w uruchomieniu Sprzętu Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości.. Niniejszym potwierdza się odbiór następujących elementów sprzętu komputerowego zgodnych z .2) dostarczenia sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w opakowaniach posiadających wyraźne oznaczenie danego urządzenia (nazwa, liczba sztuk), pozwalających na podpisanie protokołu odbioru (załącznik nr 3), bez otwierania opakowań; 3) dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów i innych drobnych elementówprotokołu odbioru końcowego i wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.. PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Author: 001 Last modified by: Krysia Created Date: 11/30/2005 9:22:00 AM Company: ihit Other titles: PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO .1 Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru Sprzętu oraz oprogramowania Warszawa, dnia ……………………..

Wzór protokołu odbioru 6.

Sprzęt przeznaczony do utylizacji należy przekazać wraz z przygotowanym przez jednostkę przekazującą sprzęt protokołem przekazania.złożyć wniosek rozliczający (którego wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy) z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników; przekazać protokół / protokoły odbioru sprzętu, z wyszczególnionymi ilościami oraz specyfikacją zakupionego sprzętu oraz listę szkół, którym przekazano sprzęt;Poszczególne składniki likwidowanego wyposażenia wpisujemy z kolejno przyporządkowanymi liczbami porządkowymi, zawierając nazwę sprzętu, jednostkę miary, ilość, cenę i wartość.. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział.. Oczywiście trzeba tez zsumować i wpisać łączne wartości poszczególnych składników wyposażenia.Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX.. Podpisy:WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP .. PROTOKÓŁ ODBIORU ŚRODKA TRWAŁEGO - BEZ MONTAŻU (uruchomienia) .. Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!. Protokół przekazania sprzętu druk umożliwia udokumentowanie i zarazem sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie.Wzór protokołu odbioru Author: abigda Created Date: 10/7/2013 3:43:57 PM .Potwierdzam dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w następującej konfiguracji: L. Wzór protokołu odbioru sprzętu załącznik nr 2. ..

Przekazania sprzętu sportowego.

Wzór druku protokołu przekazania sprzętu/mienia powinien zawierać dane tj.: miejscowość, datę, tytuł, dane .Pobierz darmowy wzór protokołu likwidacyjnego w formacie PDF i DOCX!. Wzór zgłoszenia reklamacji (pobierz plik) Załącznik nr 9e do SIWZ - Załącznik nr 6 do Umowy.Uniwersyteckie Centrum Informatyczne prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego przeznaczonego do utylizacji: komputerów osobistych, monitorów, drukarek, sprzętu kopiującego itp. 3.WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SUKCESYWNEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP .. Mam do Państwa pytanie dotyczące przekazania pracownikowi komputera (laptopa) i telefonu komórkowego.. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 7.. Warunki gwarancji SPRZEDAWCA KUPUJĄCY.. Wzór ostatecznego protokołu odbioru (pobierz plik) Załącznik nr 9d do SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy.. WZÓR- ZAŁĄCZNIK 5.. Odbiór części lub całości zamówienia zostanie dokonany protokolarnie - wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do umowy.. Potwierdzenie przyjęcia odbioru sprzętu odbywa się w formie „protokołu przekazania", stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.. Warunki gwarancji SPRZEDAWCA KUPUJĄCY.. Protokół zniszczenia towaru - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia .. Nazwa Urządzenia Numer fabryczny/seryjnyZałącznik nr 1 do wzoru umowy Sprawa nr ZDW-DI-3-271-134/11 Kraków, dnia ……………………..

Protokół przekazania sprzętu: W dniu ...6.

czyli numer który pozwala odróżnić dany środek trwały od innego np. numer seryjny sprzętu, sposób likwidacji środka trwałego np. demontaż, zezłomowanie, utylizacja,protokół przekazania, wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, protokół przekazania, protokół przekazania rzeczy, protokół przekazania przedmiotu, protokół przekazania urządzenia KeywordsProtokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy budowy Darmowe Wzory Dokumentów Protokół odbioru robótWZÓR UMOWY - Załącznik nr 4 do SIWZ.. Wzór protokołu odbioru 6. adres asortyment firmy bankowe dostawa dowód rejestracyjny gwarancja i reklamacja głosowanie informacja modyfikacje pojazdu notatki służbowe odbiór odwołanie oświadczenie paczka pełnomocnictwa pocztowe pełnomocnictwo poczta .Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.. Protokół zniszczenia towaru - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie .. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT..

Załącznik numer - wzory protokołu odbioru.

Aktualności urzędowe Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży, FUNDACJA przekazuje a SZKOŁA przyjmuje sprzęt sportowy:.Na mocy protokołu przekazania sprzętu / mienia pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie pracodawcy oraz wyraża pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty.. Prawo zamówień publicznych na „Zakup, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania " dla trzech projektów:Przekazanie pracownikowi laptopa i telefonu - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: Dzień dobry.. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. Na skróty.. Jak mamy przekazać im te przedmioty?c) z wykorzystaniem do celów związanych z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną.. Wypełnić w momencie przekazania do naprawy.. trona 7 Załącznik nr 3 do Umowy DZP- 362- 92/2017 WYKAZ ELEMENTÓW UMOWY .Wzór protokołu odbioru ilościowego Załącznik nr 2 W dniu.dokonano odbioru ilościowego następujących Urządzeń: Lp.. Chcemy wyposażyć naszych trzech dotychczasowych pracowników i jednego nowego pracownika w laptopy i telefony.. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy.. Załącznik nr 3 do umowy DZP 362 89/2016: Wzór Zamówienia Sprzętu str. 1 KUPUJĄCYWzór protokołu przekazania sprzętu do utylizacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt