Przykładowe wnioski z hospitacji lekcji
CELE LEKCKJI ocena w skali 1 do 5 czy zgodne z podstawa programową / programem nauczania czy zakres treści odpowiada możliwościom percepcyjnym ucznia czy kształcono lub doskonalono umiejętności:Dydaktyka - wzory konspektów i protokołów hospitacji Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki.> Witam!. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. przebieg lekcji , co było ok a co należy poprawić .. Hej jeśli hospitacja zwiazana jest z awansem na mianowanego to dyrektor odwiedza cie raz ma staz a opiekun 4h w roku stażu czyli przez cały staż wychodzi 12h.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. - 2007, nr 1/2, s. 15-20Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. .. konspekt lekcji, karta hospitacji, arkusz samooceny .. Jednakże w omawianym wypadku nie ma to zastosowania z racji braku omówienia hospitowanej lekcji.. Badanie w szkołach, które kształcą dzieci cudzoziemskie i uczniów będących obywatelami polskimi, którzy wcześniej pobierali naukę w szkołach za granicą, realizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w związku z przejściem na zdalne nauczanie; Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie .hospitacja lekcji nadzór pedagogiczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły..

Sprawdzenie pracy z poprzedniej lekcji.

Stronę drugą.. Czy temat zajęć został przedstawiony w sposób jasny i aktywizujący uczniów?. Cele lekcji: 3.Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. OKO zakłada dobrowolność.. Jeśli dyrektor podczas hospitacji stwierdził braki, błędy czy słabe strony, omówienie lekcji posłuży ich wyeliminowaniu i poprawie dzięki pomocy dyrektora.1.. o systemie oświaty (j.t.. Zaprezentowane arkusze hospitacji można stosować we wszystkich typach szkół.. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowa- nym, przekazując mu uwagi i zalecenia.analiza hospitowanej lekcji składająca się z pytań i uwag uczestników hospitacji, uwag prowadzącego lekcję i podsumowania dokonanego przez osobę prowadzącą hospitację Piśmiennictwo 1.. Na stronie pierwszej.. Dyrektor powinien zaskakiwać nauczyciela na lekcji, aby jak najlepiej poznać jego codzienną pracę.Ostatnio dodano.. Faza wprowadzająca.obserwowaną lekcję lub pytania dotyczące doskonalenia.. 3. jaki był ( w ogólnym zarysie ! ). Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Niektóre z tych postaw można obserwować na zajęciach..

Temat lekcji: 2.

Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Wnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolnyWyciągnij wnioski na przyszłość.. Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?. 6.Uczniowie potrafią wymieniać poglądy i dyskutować 7.Uczniowie potrafią korzystać z pomocy naukowychCzynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychDlatego też zmieniło się samo podejście do hospitacji jako jednej z form nadzoru pedagogicznego.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta .prawidłowy przebieg lekcji.. Uczniowie potrafią korzystać z podręcznika.. Protokoły z hospitacji są wypełniane w jednym egzemplarzu i przekazywane do dziekana/dyrektora studium z za-chowaniem poufności..

Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?

Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji aktywności, zachowań uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum .I.. Temat i cele lekcji zostały prawidłowo sformułowane, a ramy organizacyjne zajęć tak zapla-nowane, aby dać uczniom możliwość wykazania się wiadomościami z zakresu edukacji czytel-niczej i medialnej, a także umiejętnościami międzyprzedmiotowymi - korzystania z .Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Hospitacja ze względu na podmiot: diagnozująca - ocena poziomu sprawności uczniowskich umiejętności;ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Wymienione powyżej elementy to główne cele każdej prowadzonej hospitacji..

Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?

Tempo lekcji było dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.. Do niedawna jeszcze funkcjonowało przekonanie o wyłącznie, albo przede wszystkim kontrolno - oceniającej roli hospitacji.. Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne umożliwiające im np.: organizację własnego warsztatu pracy, poszukiwanie wiedzy w różnych źródłach czy wreszcie rozwiązywanie problemu.> Witam!. Przykład fragmentu notatki z OK-obserwacji sporządzonej przez Marię Lewandowską podczas lekcji Urszuli Bednarz z Zespołu Szkół w Soli.. Czy nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do obserwacji lekcji.. 5.Uczniowie potrafią ze sobą współpracować.. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó źniejszymi zmianami) obowi ązuje od dnia 252.. Często sporządzane zawierają nadmiar informacji, przeładowane są szczegółami.. To nauczyciel, którego lekcja jest obserwowana, sam decyduje, kogo i kiedy zaprosi Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Jak to wogóle ma wygląda?. Nie każdy z nas dyrektorów potrafi notować swoje spostrzeżenia.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę 2. stanowią dokumentację spostrzeżeń 3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych .Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991r.o systemie o światy (tekst jednolity).(Dz.. // Kultura Fizyczna.. Obszar obserwacji: Śledzenie postępów uczniów, wyznaczanie zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.I I Sposób prowadzenia zajęć 1. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Imię i Nazwisko studenta .. Załóż własny blog!Hospitacja lekcji związana jest z zapisem.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. POLECHOŃSKI Jacek, POŚPIECH Dariusz : Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt