Wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki.Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy.. z 1999 r.Podstawą prawną przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest art. 17 i 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy sporządza się na piśmie.Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.. Numer 157 Listopad 2020 r. TEMAT NUMERU Zatrudnienie pracownika z art. 15 UPO - praktyczne wskazówki..

Wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r.Kontrola zwolnień lekarskich - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku do rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U.. z 2019 r., poz. 645), zwanej dalej „ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r."§ 7.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, czyli pracodawcy mają prawo do przeprowadzania kontroli wśród ubezpieczonych, aby sprawdzić prawidłowość wykorzystywania przez nich zwolnień od pracy.. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasadniczym organem uprawnionym do kontrolowania prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych..

Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich - WZÓR.

Krok 3.. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Dostępność: Sytuacje, które mogą wystąpić podczas kontroli zwolnienia lekarskiegoKontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych"Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich należy typować osoby, które: często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, uzyskują kolejne zaświadczenia ZUS ZLA od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby może podlegać każde zwolnienie lekarskie bez względu na wskazania lekarskie, tj. zarówno, gdy jest adnotacja „chory powinien leżeć" jak i w przypadku adnotacji „chory może chodzić".Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy można również przeprowadzić wykorzystując dokumenty uzyskane w inny sposób niż kontrola domowa, np. zawiadomienie policji, urzędu celnego, biura podróży o uczestnictwie w wycieczce, oświadczeń pracowników służby pracowniczej albo przełożonych pracownika.Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich..

zm.).Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika.

Pracownik w pkt III protokołu kontroli wskazał: .. • rozporządzenie z 27 lipca 1999 r. w sprawie .Wzór protokołu również znajduje się w załączniku do wyżej wspomnianego rozporządzenia z przepisami dotyczącymi kontroli zwolnień lekarskich.. Numer 156, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Komu przydzielać zajęcia specjalistyczne.. nr 65, poz. 743 z późn.. Wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.. Data publikacji: 29 stycznia 2019 r. Poleć znajomemu.Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy: Opis: Dz.U.. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone mogą przeprowadzać płatnicy zasiłków (pracodawcy, zleceniodawcy) lub ZUS (z wyłączeniem okresu, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe).Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy > Kadrowe > Zatrudnienie > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Protokół kontroli prawidłowości .Taka kontrola polega na odwiedzeniu pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w trakcie choroby..

Osoba upoważniona przeprowadza kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich bez ustalania z góry terminu.

Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi.. Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników .. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.1.. Skutkiem nadużycia zwolnienia może być odebranie prawa do zasiłku chorobowego.. Kontrolę może przeprowadzić osobiście pracodawca.Pobierz wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich .. nr 65, poz. 743 z późn.. Ze względu na wrażliwy charakter sprawy, powinna być to osoba ciesząca się dobrą opinią i budząca zaufanie.Przepisy dotyczące opisywanej kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U.. Kontrole zwolnień lekarskich powinny być przeprowadzane jedynie, gdy zajdzie taka potrzeba według pracodawcy.Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad .Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy płatnik składek wystawia imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt