Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną wzór doc
Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: .. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznańoświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub .Oświadczenie.. Orzeczenia: 217.. Ja niżej podpisany/a.. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia (doc, 26.6 KB) Ikona Kalendarz data dodania: 09.08.2016 Ikona Kalendarz data aktualizacji: 21.01.2019Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej [nastapi pobranie automatycznie DOC] Przykładowe wydatki kwalifikowane [nastąpi pobranie dokumentu .DOC] Dokumentowanie dochodu [nastapi-pobranie-dokumentu-doc.]oświadczenie pod odpowiedzialnością karną • Strona 1 z 1. zmianami) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą..

hej czy możecie mi przesłać wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną???

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub .OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Stażysta Posty: 144 Od: 17 maja 2017, 9:04 Zajmuję się: ŚW.Natomiast zgodnie z obowiązującym od 30.7.2020 r. art. 37b EgzAdmU, w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia.Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej .. (imi ę i nazwisko lub nazwa wła ściciela) (imi ę i nazwisko lub nazwa współwła ściciela) (adres wła ściciela) (adres współwła ściciela) (PESEL/REGON*/data urodzenia wła ściciela**) (PESEL/REGON*/data urodzenia współwła ściciela**) OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialno ści karnej wynikaj ącej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. zm.) w myśl którego: „kto składając zeznanie mające służyć .OŚWIADCZENIE.. Osoby, które składają zeznania służące za dowód w postępowaniu sądowym lub innym i zeznają nieprawdę, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PLPowyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej za powierzone mi mienie zgadzam się na: a) rozliczanie się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie firmy, b) pokrycie wszelkich rzeczywistych strat, jakie wynikną dla firmy na skutek niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych bądź na skutek zniszczenia lub .OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ pdf 63 kB Pobierz plik; OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DECYZJI pdf 31 kB Pobierz plik; DRUK WYPŁATA ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE pdf 33 kB Pobierz plik; DRUK WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK pdf 77 kB Pobierz plik; oświadczenie do wniosku z wiązku z COVID-19 pdf 76 kB Pobierz plikoświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu lub zniszczeniu tablicy/tablic rejestracyjnych, ..

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną: Pobierz: Pełnomocnictwo:Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy*4 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf; 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby opłacające składki zdrowotne z tytułu emerytury lub renty z KRUS.pdf; 6 oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną.pdf; Lesznowolska Karta Dużej Rodziny formularz_KDR_dla_firm.doc; oswiadczenie.pdfWarunkiem odpowiedzialności z art.233 k.k. jest by przepis ustawy, na podstawie której jest prowadzone postępowanie przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.. Nie można więc takiej klauzuli wprowadzać dowolnie we wzory udostępniane obywatelom na użytek prowadzenia konkretnej sprawy.Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kodeksu karnego1), odpowiedzialności na podstawie art. 286 kodeksu karnego2 oraz .. Microsoft Word - Oświadczenie ogólne - wzór.doc Created Date:DOC: wniosek o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego: ..

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 KK za składanie fałszywych zeznań, składam stosownie do art.75 §2 KPA oświadczenie następującej treści:Oświadczenie z art. 25a ust.

Pliki do pobrania, edycji i druku.. Kodeks karny - Dz.U.. Napisano: 03 kwie 2018, 9:16 .. na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.. Ja _____ /imię, nazwisko/ zamieszkały/a/ w _____ /adres zamieszkania/ oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 Kodeksu Karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn.. OŚWIADCZENIE Author: q Created Date: 8/1/2014 9:15:05 AM .Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko .POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 31 ust.. uzyskanego w roku kalendarzowym .. niepodlegającego opodatkowaniu.. Fałszywe zeznania.Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U..

...OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ Author: bluks Created Date: 11/29/2012 10:13:58 AM Keywords () ...Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.Komentarze

Brak komentarzy.