Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły dla nauczyciela kontraktowego
2-4 stosuje się odpowiednio (2.. Artur Foremski Dyrektor EduradyMisją firmy Librus jest wspieranie rozwoju edukacji przez dostarczanie najwyższej klasy rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą.. Na poniższej stronie prezentujemy zbiór dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy Dyrektora szkoły.Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie .wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze .Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego.. 2 Karty Nauczyciela, ust.. Świadomie napisałam teczkę w cudzysłowie, gdyż zgodnie z obecnym rozporządzeniem MEN, tzw. teczkę składa wyłącznie nauczyciel mianowany w kuratorium, jak stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do ..

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.

Prezentujemy wzory zaczerpnięte z miesięcznika Dyrektor Szkoły oraz publikacji Meritum Prawo Oświatowe.. - brak ustawowego terminu (niezwłocznie).. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.. Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office).a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela..

W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust.

W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia .Gotową „teczkę" składasz dyrektorowi.. Przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia, jednakże trzeba zadbać, by zawierało ono wszystkie określone przepisami informacje, w tym m.in. informację o przedłużeniu stażu oraz kontynuacji stażu po zmianie miejsca pracy.2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobrać2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r. .. i dokształcania zawodowego nauczyciela przedszkola Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w ..

Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły (przedszkola) i komisja kwalifikacyjna oraz pobierz 12 wzorów dokumentów niezbędnych do .2) poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, 3) zaświadczenie dyrektora szkoły / zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły), 4) poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego / sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Powołuje ją Dyrektor szkoły i powiadamia Nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji..

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.Pismo dyrektora szkoły informujące o przerwaniu stażu nauczyciela.. Co napisać we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego?. Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego .Jak powinien wyglądać wniosek o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela?. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Przykład nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego Informacja dla nauczyciela o ponownym .Prośbę swoją argumentuję tym, że posiadam już doświadczenie na identycznym stanowisku, ponieważ pracowałem już jako nauczyciel przez 3 lata w Szkole podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego z oceną bardzo dobrą.3.. W przypadku trwającej dłużej niż rok nieobecności w pracy nauczyciela kontraktowego, odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel ten musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze.z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.. Wzory pism i dokumentów.Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego; Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się oawans na stopień nauczyciela kontraktowego na komisję kwalifikacyjną.. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażuStrona 2 - Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Wzór zaświadczenia z Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1.marca .Opiekun stażu wchodzi również w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Zaświadczenie dyrektora szkoły (do awansu zawodowego nauczyciela) .. 21.Od 31 października dyrektor ma 2 miesiące na powołanie komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzenie rozmowy oraz wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.