Wzór protokołu komisji rewizyjnej rod
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ROD przewodniczył Przewodniczący walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Andrzej Chańko W posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji Rewizyjnej ROD.. Goście: Zdzisław Migaczewski, Zdzisława Migaczewska, Czesław Korpal, Małgorzata Pawlak Porządek posiedzenia: 1.Przyjęcie przez Zarząd ROD Uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 6F i nadania członkowstwa w PZD Pani Ewelinie Jaworskiej.3.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im.. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust.. nr 2 do uchwały nr 225/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 września 2015 r.Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Na podstawie § 90 statutu PZD Komisja Rewizyjna ROD wybrała ze swego grona: 1.Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD; Komisje problemowe; Kolegia Prezesów ROD.. Beata Wróbel- przewodnicząca 2.4.. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski.. Nakaz oczyszczenia rowu melioracyjnego- protokółu Komisji Mandatowej, - protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz kopie uchwał, - plan pracy, - Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Zarządu ROD, - ankiety nowo wybranych członków do organów ROD w przypadku dokonania wyborów uzupełniających..

Ustalenia składów liczbowych zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.

uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z .Funkcjonowanie ROD - wzory dokumentów Wzory dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.. wniosek współmałżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej.. Niemniej jednak ustawa niezwykle lakonicznie traktuje tenże organ, toteż jego liczebność, zasady funkcjonowania, zasady powoływania, stosunek do pozostałych organów stowarzyszenia należy do materii statutowej.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie i stronach internetowych okręgów PTT.. Wł. Reymonta w Łodzi.. PolitykaRegulamin Komisji Rewizyjnej .. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Głosowanie: Za -51 Przeciw- 9 Wstrzymujący się - 15 Uchwała WZ S-W nr 4 z dnia 8.06.2017niniejszego protokołu.. Programu działania na kadencję i planu pracy na 2015 r. 8.. Ewa Nowak.Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1.. Aktualności Listy, .Praca Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01..

Eugeniusz Myszka - Członek 3. ad.5 Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w BydgoszczySprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2010 rok.. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za 2010 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rozjemczej Bula Roman.Uchwała nr 4 Odwołanie komisji rewizyjnej; Uchwała nr 5 Zmiany w statucie; Uchwala nr 6 Powołanie nowego Zarządu; Uchwała nr 7 Powołanie nowej Komisji Rewizyjnej; Uchwała nr 8 W sprawie sporządzenia regulaminu prac zarządu; 26 lutego 2015 r.Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.. Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd.. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2019.. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ JK/ŁKWeronika Wierzbicka.. Wzory druków do sprawozdań i preliminarzy ROD 2019/2020 .. Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018.. - 31.12.2016 rok oparta była na kompetencjach określonych w Statucie Polskiego Związku Działkowego oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej.. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2014 rok stanowi załącznik do protokołu zebrania.. Pani Maria Adamska przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia.. uchwała zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem..

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD, Irys" za okres kadencji i rok 2014 w tym wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol..

Na walnym zebraniu nie był obecny żaden przedstawiciel komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr 1 - w sprawie nadania Panu Adamowi Osińskiemu Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia ROD "Kalina" Uchwała Nr 2 - w sprawie Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnejuchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD.. Waldemar Taborski - CzłonekKontrola komisji rewizyjnej polega przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych ale adekwatnych czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym kontrolujących przy pozostawieniu im prawa do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego, dokumentów, itd.. Komisja Rewizyjna ROD „WŁOSAŃ" wnioskuje o przyjęcie sprawozdań Zarządu ROD „Włosań" z działalności za rok 2017. umowa dzierżawy działkowej zawarta ze współmałżonkiem działkowca.. Wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych .Komisji Rewizyjnej PTT za rok 2016 z dnia 8.06.2017.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach).. Stycznia 2016 roku.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD "Kalina" z dnia 23 marca 2019 r. Regulamin zebrania.. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia, które zostały zrealizowane podczas kadencji zarządu.. Plan Pracy Zarządu na rok 2019 .. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD „Celuloza"Członek Komisji rewizyjnej: Lechosław Potacki.. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2014 r. 5.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. 4 lipca 2018 5 lipca 2018 OZO PZD.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Zarząd za aprobatą Komisji Rewizyjnej nadal będzie dokonywał lokat terminowych wolnych środków finansowych w banku uzyskując dochody z oprocentowania tych lokat..Komentarze

Brak komentarzy.