Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o odpadach
Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.. z 2016 r. poz.1987 ze zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraza) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach Lp.. 4) O ile posiada.Sprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. z dnia 28 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust..

5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. z 2010 r.w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz. 1674) Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjachROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.. ustawy o odpadach oraz o zmia- nie niektórych ustaw (Dz. U .WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1.. 2) Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)Dziennik Ustaw Nr 249 — 16951 — 4 z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz.1674) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH3..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.2.. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawieWzór formularza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2011-2015 [377 KiB] Wzór formularza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2008-2010 [241.5 KiB] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [600.7 KiB]do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .1..

Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczaso-.

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust.. Dział 1.. 3) Adres oczyszczalni ścieków.. [2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych.Nr 249/2010 r., poz. 1674.. Rok .ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.. Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienieUżytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.. Dane o posiadaczu odpadów.. Tematy powiązane.. Tekst pierwotny.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadówwzór wypełniania - w zakresie wytwarzania odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHformularz do sporzĄdzenia zbiorczego zestawienia o odpadach..

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Dane o posiadaczu odpadów.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadów1.. Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust.. Kod odpadów.Rodzaj odpadów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt