Wzór protokołu przekazania dokumentacji księgowej
Często przedsiębiorcy sami decydują się na sprzedaż posiadanego środka trwałego lub przekazanie go w darowiźnie.. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - PRZEJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO PT.. Data publikacji: 22 grudnia 2014 r. .. Jeśli przedsiębiorca uzna, że dokumentacja księgowa przekazana mu przez biuro rachunkowe jest niekompletna, może złożyć pisemne wezwanie do uzupełnienia braków przez biuro.Z końcem roku odchodzi na emeryturę główna księgowa.. Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas: Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.. Liczba dokumentów: - przychody - zakupy i koszty - inne wydarzenia mające wpływ na poprawne wykonanie usługi (umowy cywilno-prawne, akty notarialne, inwestycje itp.).Wzór dokumentu.. Z góry dziękuję za podpowiedziOsoba, która przestaje pełnić obowiązki głównego księgowego nie jest zobowiązana ani do sporządzenia bilansu, ani do sporządzenia protokołu przekazania sald księgowych na dzień, w którym kończy się jej odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostce.Przekazujący oświadcza, że ww.. dokumentacja została wykonana zgodnie z wymogami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć..

Protokół przekazania dokumentacji księgowej.

W jaki sposób powinna przekazać swoje obowiązki swojemu następcy?. Arnolda Szyfmana w Warszawie", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]wzÓr 03/2011 protokÓŁ wydania dokumentÓw ksiĘgowych po rozwiĄzaniu umowy zleceniodawca: nazwa .Pani / Pana:Stanowisko:W związku z przejęciem przez Przejmującego czynności Głównego Księgowego , Główny Księgowy ustępujący ze stanowiska (zwany Zdającym) przekazuje dokumentację finansowo - księgową oraz sprawy związane z obsługą rachunkową placówki, w tym znajdujące się w toku w chwili sporządzania niniejszego .protokół przekazania spraw ksiegowych - napisał w Rachunkowość: Nie wiem czy taki temat już był bo znalazłam tylko ogólnie i stad moje pytanie.Jak należy prawidłowo i co powinien zawierać protokół przekazania spraw księgowych w jednostce budżetowej.Jakie informacje należy w nim zawrzeć..

Proponowany wzór wniosku na brakowanie dokumentacji: 2.

księgi rachunkowe - 5 lat;Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyW tym celu można wykorzystać dotychczasowy formularz protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej).. Ustępujący dyrektor szkoły/placówki (p rzekazujący) na podstawie wydanego zarządzeniaNie mogą one jednak bez śladu zniknąć z ewidencji księgowej.. Protokół przekazania dokumentacji Author: jwro Last modified by: user Created Date: 3/29/2011 12:16:00 PM Company: UMWM Other titles: Protokół przekazania dokumentacji .protokół przekazania - nawzor.pl Subject: protokół przekazania, wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, protokół przekazania, protokół przekazania rzeczy, protokół przekazania przedmiotu, protokół przekazania urządzenia Keywords1 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Za okres od do.rok.. Dokumenty przekazano dnia: Liczba stron protokołu: I.. Przygotowanie dokumentu.. Dane Zleceniodawcy 1.Nazwa firmy Adres: Reprezentowany przez dow..

Czy należy stworzyć procedury przekazania ...

protokołu zdawczo-odbiorczego między stanem faktycznym, a stanem księgowym powinny być Dodano: 28 czerwca 2017.. Już nie popełnisz błędu - rachunkowość, podatki, ZUS - wszystko w jednym miejscu!Wzory dokumentów; Dokumenty księgowe .. W tych przypadkach również mamy do czynienia z likwidacją składnika majątku.. W celu prawidłowego sporządzenia protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego należy podać następujące informacje: - pełną nazwę oraz dokładny adres jednostki, - na jakiej podstawie następuje przekazanie, .. Pobierz darmowy wzór protokołu likwidacyjnego w formacie PDF i DOCX!Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe na dzień sporządzenia protokołu dostarczonaPo pierwsze, pamiętać trzeba o obowiązkach wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Jak stanowi art. 73 tej ustawy, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe itp. mogą być przechowywane poza jednostką jedynie wtedy, gdy zostaną przekazane do przechowania innej jednostce, świadczącej usługi w zakresie przechowywania .- ustala terminowość przekazywania dokumentacji księgowej , - ustala kontrolę formalną , merytoryczną i rachunkową dowodów księgowych, - usprawnia organizację i dostosowanie dokumentacji księgowej do wymagań określonych przepisami i ustawami - usprawnia technikę tworzenia , przepływu i przechowywania dowodów księgowych..

Przekazanie stanowiska głównej księgowej - dokumentacja.

3. przeprowadziła w dniach .. selekcj ę akt i zakwalifikowała doProcedura przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skoczów.do procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw .. niniejszego protokołu, według następującego wyszczególnienia: .. jak załącznik nr 2 3) dokumentację organizacji szkoły, jak załącznik Nr 3 4) akta osobowe i dokumentację spraw kadrowych, jak załącznik Nr 4 5) inne, jak .Procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.. II.WZÓR PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY KASY .. Patryk Kuzior.. Protokół przekazania dokumentacji księgowej.. Zostań subskrybentem publikacji Rachunkowość i Podatki.. 5.Protokół przekazania dokumentacji finansowo-księgowej jest jednym z istotnych dokumentów składających się na transakcje zbycia udziałów spółki.. Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc (2 egzemplarze spisu).Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie organizacji lub oddziału w oryginalnej postaci.. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.32 Zał ącznik nr 10 do Instrukcji archiwalnej U Ś Protokół Zniszczenia Akt Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska słu żbowe członków komisji) 1.. Jest tak gdy bardzo ważnym elementem porozumienia są dokumenty przejmowanej spółki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt