Przykladowe protokół rady pedagogicznej nagrody
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe .. Jak należy zapisać (wielką czy małą literą): 1.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Nauczyciel dyplomowany mgr Anna Kowalska pełni funkcję dyrektora gimnazjum od 01.09.1998 roku.Na tym posiedzenie Rady pedagogicznej zakończono.. 2 pkt.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.2.. zm.) wynagrodzenie nauczyciela składa się z: 1. wynagrodzenia .Opinia rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dyrektora.. 3.Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3.11.2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej.. - zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci - zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla .Wzór: Protokół komisji w sprawie ubytków (zał.. Informacja o awansach zawodowych.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019: w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu doradztwa zawodowego : Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019 (24kB) 6.Książka protokołów Rady Pedagogicznej - od 30,00 zł, porównanie cen w 1 sklepach..

Na tym protokół zakończono.

Dokument archiwalny.. Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.rada szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, zakładowe organizacje związkowe.. Zobacz inne Druki, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika ewelinamakowczynska • folder dokumenty(1) • Data dodania: 27 lip 2011Kompetencje rady pedagogicznej.. Informacja o kadrze Zespołu.. W szkole działają następujące organy: Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.. Czy .Uchwały rady pedagogicznej-propozycje Szanowni Państwo, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez rady pedagogiczne szkół i placówek uchwał, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U .Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności..

Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.

w sprawie opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom Nagrody PrezydentaProtokół Z posiedzenia Rady Rodziców .. 4.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Leszek Zaleśny.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. Każdy z rodzajów posiedzeń Rady Pedagogicznej dokumentuje inny protokolant 3.. (Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna)).Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym.Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .Dyrektor liceum musi ustalić, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 .Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 30.08.2016r..

W terminie do 14 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.

Pytanie: Jeśli żaden z organów szkoły nie podał propozycji do nagród dyrektora, to czy dyrektor może przyznać nagrody wg własnego uznania bez opinii rady pedagogicznej?. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił … 2.. Pracę Rady Pedagogicznej- dokumentuje wyznaczony członek Rady wybrany na pierwszej Radzie Pedagogicznej w sierpniu, zwany protokolantem.. Do protokołowania posiedzeń Rady wykorzystuje się technikę komputerową .Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych).. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgania opinii rady pedagogicznej przed przyznaniem nagród nauczycielom - nagród dyrektora szkoły?. Sekretarz Rady sporządza z każdego posiedzenia Rady protokół, który stanowi jedną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia.. Umiejętności planowania pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej..

Dowiedz się, jakie uchwały trzeba podjąć przed 1 września.Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej.

Jeśli zostanie przyjęty sposób numerowania protokołów zebrań rady pedagogicznej od numeru 1 do nieskończoności w danym roku szkolnym to będzie to obowiązujące w danej szkole prawo.Sekretarz Rady Rodziców p. Joanna Rozkosz.. Data publikacji: 14 października 2009 r. Poleć znajomemu.. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni rodzice spoza Rady Rodziców.Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole nr 18 w Rybniku § 1 2.. Zgodnie z art. 30 ust.. 3 pkt.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1. nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury…) Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej Raport z ewaluacji wewnętrznej - monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzone dot .. Ponadto Rada Rodziców zadecydowała, że w przypadku 100% wpłaty składek na Radę Rodziców przez wszystkich uczniów danej klasy, 30% będzie przeznaczone na potrzeby tej .. Nagrody /konkursy, olimpiady/ 2000 złUchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019: w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019 (23kB) 5.. USTALENIA FORMALNE A.. ODPOWIEDŹ.. W dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Wszystkie wnioski o nagrody i odznaczenia muszą być zaopiniowane przez radę pedagogiczną i radę szkoły, jeśli została powołana (art. 41 ust.. PROTOKÓŁ nr 5 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 25.04.2017.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. To w regulaminie powinien zostać określony sposób oznaczania protokołów..Komentarze

Brak komentarzy.