Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły średniej
III .Załącznik nr 2 (Imię i Nazwisko .PODANIA ZŁOŻONEGO DO SEKRETARIATU SZKOŁY (pok.7) Podania wysłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.. Wydarzenia, Dni wolne.Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu).. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do szkoły.. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.. Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność Karna za poświadczenie nieprawdy, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 2).. Dowiedziałam się, że duplikat świadectwa dojrzałości mogę odzyskać z archiwum OKE w Poznaniu.. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na rachunek szkoły.. Adnotacje ZSG w Rzeszowie Potwierdzam odbiór duplikatu Potwierdzenie wysłania duplikatuŚwiadectwa ukończenia szkoły ( odpowiednie podkreślić ) - Technikum - Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Szkoły Policealnej - Średniego Studium Zawodowego - Dyplomu proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.. Hasło.. .Od tamtego czasu wiele razy się przeprowadzałam i niestety oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości zaginęły.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł..

(doc) >>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.

1): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, .. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,Opłatę za wydanie duplikatu należy uiścić na rachunek bankowy Zespołu Szkół ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie na numer konta: 18 9551 0002 0105 2126 2000 00 24.. Niestety nie znalazłam tam wniosku o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.świadectwa dojrzałości / promocyjnego / ukończenia szkoły / legitymacji szkolnej.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły Drukuj E-mail Szczegóły Koszt wydania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły - 26 złotych..

... aby wniosek o wydanie duplikatu świadectwa miał formę pisemną.

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu* .. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 .Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. Opłatę wnosi się w kasie szkoły.. Opłata.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Os.. W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska wnioskującego natomiast w tytule należy wpisać: opłata za duplikat: świadectwa, legitymacji lub indeksu*.Czas oczekiwania na wydanie duplikatu - od 7 do 30 dni (od daty wpłynięcia do OKE wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).. karna za poświadczenie nieprawdy.2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Przepisy nie określają .Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg wzoru oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydane duplikatu na wskazany rachunek bankowy..

(doc) Wniosek o wystawienie duplikatu swiadectwa ukonczenia gimnazjum Popularny.

Informacja .. Pokaż .. Użytkownik.. Wniosek, po wprowadzeniu danych, należy wydrukować i czytelnie podpisać.. lubrodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy) roku ukończenia szkoły/klasy.. O wydanie duplikatu świadectwa pracy można wystąpić w dowolnej formie.. 2.• wydania duplikatu świadectwa, dyplomu oraz zaświadczenia potwierdzającego naukę na podstawie dokumentacji Podstawą prawną przetwarzania jest: • art. 6 ust 1 pkt a w/w rozporządzenia; • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydania świadectw, dyplomów Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU .. Pobierz.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Potwierdzenie dokonania wpłaty oraz podpisany wniosek należy: przesłać pocztą tradycyjną do OKE w Krakowie.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.świadectwa ukończenia szkoły świadectwa dojrzałości proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.. Zaloguj.W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnie funkcjonującą lub po nazwami, pod którymi szkoła funkcjonowała od 1946 roku..

proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.

zm.) za wydanie duplikatu Świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność.. Po odbiór powyŜszego duplikatu: 1. zgłoszę się osobiście *W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu zawodowego, absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu.. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Pamiętam, że otrzymałem świadectwo pracy, ale teraz nie mogę go znaleźć.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art.272.Kodeksu Karnego2,odpowiedzialność karna za poświadczenie1.. Szkolne 37, 31-978 Kraków.. Z życia szkoły.. Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(y) o konieczności legalizacji tegoWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu:1) Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej Świadectwa promocyjnego zasadniczej szkoły zawodowej Świadectwa ukończenia technikum dla młodzieży Świadectwa promocyjnego technikum dla młodzieżyPo ukończeniu szkoły średniej pracowałem na umowę o pracę przez rok na stacji benzynowej.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Proszę o wydanie duplikatu.. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Zapamiętaj.. Wymagane dane Podanie powinno zawierać: o jaki rodzaj dokumentu chodzi tzn. czy jest to świadectwo ukończenia czy świadectwo dojrzałości lub inny dokument np. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt