Wzór zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Jest natomiast zobowiązany przekazać taką informację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy oraz organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką (art. 95 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych: Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznychMinisterstwo Finansów, Urzędowe, Wzory dokumentów.. CBA zakończyło kontrolę w lubelskim WORD.Postępowanie dotyczyło procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących najmu nieruchomości .Rzecznikowi nie wolno wszczynać postępowania na podstawie zawiadomienia pochodzącego od nieuprawnionego podmiotu.. Zawiadomienie składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny: kierownik jednostki sektora finansów publicznych,Rzecznik dyscypliny finansów publicznych - organ prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jednocześnie wypełniający funkcję oskarżyciela w tychże sprawach toczonych w pierwszej instancji.. Jeżeli rzecznik dyscypliny otrzymał informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów innych niż wymienione w art. 93 obowiązek zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ust..

Klauzula informacyjnaUstawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,dysc.

1 ustawy - kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, oraz organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.Jeżeli powziąłeś informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, składasz zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach do rzecznika dyscypliny finansów..

Rozpoczyna to postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów.Wniosek o ukaranie dotyczy konkretnej osoby, której zarzuca się popełnienie czynu.1.

Ochrona danych osobowych.. Kwota ta nie była przed podpisaniem umów ujęta w planie finansowym MON na ten rok.Niniejsze opracowanie koncentruje się na katalogu kar przewidzianych w ustawie z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej zwana ustawą), a także możliwości zastosowania dobrodziejstwa odstąpienia od wymierzenia kary przez organ orzekający w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych czy też jej złagodzenia.Dyscyplina finansów publicznych - przestrzeganie określonych przez ustawodawcę zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi, których naruszenie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności.. (protokół - jeśli naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało ujawnione w wyniku kontroli, lub inny dokument - jeśli stwierdzono je w toku bieżących czynności służbowych).. Organami właściwymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:Siedziba Rzecznika znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przy ul. Oleskiej 19a.. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej: Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkoweZm..

: rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela.

Ofiar Oświęcimskich 5 50-069 Wrocław.. pub.,Rozdział 3.. W związku z powyższym zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sektorze finansów publicznych województwa opolskiego kierować należy na adres: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych ul. Oleska 19a 45-052 OpoleRzecznik dyscypliny finansów publicznych nie powinien jednak kierować wniosku o ukaranie, mimo otrzymania od uprawnionego podmiotu zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jeżeli w stosunku do czynu objętego zawiadomieniem zachodzą, wymienione w ustawie o finansach publicznych, okoliczności, które stanowią podstawę .. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się czyny popełnione w czasie, w którym sprawca.93 ust.. 1, przekazuje tę informację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, oraz organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.Nie wykazuje się zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które zostały przekazane innemu rzecznikowi dyscypliny, oraz zawiadomień zwróconych zawiadamiającemu do uzupełnienia na podstawie art. 94 ust.. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,Dz.U.2019.0.1440 t.j.Dyrektor szkoły zawarł umowę na zakup paliwa grzewczego do szkoły, którą kieruje, nie poprzedził postępowania przetargiem, choć w roku 2009 przekroczył na ten zakup 14000euro, więc wiadomym , że trzeba było zrobić przetarg, był poinformowany przez księgową, nie skojarzył ,że .CBA skierowało zawiadomienie do prokuratury oraz do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych KP, LUB 16.04.2019 Zaktualizowano 16.04.2019..

- Akty PrawneAutorzy podają konkretne wskazówki, jak należy dokonywać wydatków publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.

1 pkt 4); czyli rada gminy musi w tej sprawie podjąć uchwałę.Wymogi dotyczące zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarte są w art. 93 i 94 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. (podać czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych spośród wymie­nionych w art. 5 - 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; wystarczy wskazać czyn, nie trzeba podawać jego kwalifikacji prawnej) .Jako instytucja zarządzająca programem operacyjnym, po przeprowadzeniu kontroli projektu dofinansowanego ze środków unijnych, skierowaliśmy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie.Rzecznik dyscypliny finansów publicznych ma obowiązek przekazania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - skierowanej do niego przez osoby i organy -niewymienione w art. 93 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt