Wzór upomnienia wychowawcy klasy
Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy - rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy.. Sprawdź, jak wygląda wzór usprawiedliwienia nieobecności w szkole.Wzór upomnienia udzielonego uczniowi z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego.. Skierowanie wniosku do pedagoga w celu sporządzenia upomnienia dla rodziców ucznia, w przypadku co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanka na zajęciach w ciągu miesiąca (fakt ten odnotowuje w dokumentacji wychowawcy klasy).Jak napisać usprawiedliwienie, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje?. Kształtowanie postawy współgospodarza 2014-01-24 17:25:30 Czym grozi nagana dyrektora?Wychowawca Uczniowie II.. Troska o estetykę sali lekcyjnej 1. wzór Notatka służbowa, wzór Upomnienie wychowawcy klasy, wzór Nagana dyrektora szkoły, BIBLIOTEKA.. Upomnienie Wychowawcy odbiera rodzic wraz z uczniem u wychowawcyWitam, parę dni temu otrzymałam naganę od wychowawcy klasy powodem było "nie realizowanie obowiązku szkolnego".. (klasa) (imię i nazwisko)Owidz, …………………………… Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………….. KlasaZałącznik nr 3 Bydgoszcz .. /pieczątka szkoły/wychowawcy Uwagi Uspr.. Wychowawca udziela uczniowi kolejnej z rzędu „Nagany Wychowawcy Klasy", jeżeli czyn, którego się uczeń dopuścił jest inny/różny od tego, za który uczeń uzyskał poprzednią naganę.Dobry wychowawca to człowiek , który musi zbudować zaufanie wśród uczniów w swojej klasy..

wychowawca klasy .

NAGANA WYCHOWAWCY KLASY.. Jak napisać: porady, przykłady, wzory.Wzory opinii o uczniach (1311120 hits) Wzory ocen opisowych (319469 hits) Jak szybko zrobić dyplom dla ucznia?. Korzystam z przywilejów, do których uprawnia mnie regulamin „ szczęśliwego numerka".. Nauczyciel - rodzic Pismo do rodziców z informacją wychowawcy potwierdzone przez rodzica .. Nagana wystawiona za wrzesień i połowę tego miesiąca, w zeszłym miesiącu byłam chora 2 tygodnie i dałam zwolnienie od lekarza po za tym mam może 2 nieobecności nie usprawiedliwione na pojedynczych lekcjach.Wychowawca Klasa Wychowawca Klasa Szkoła Wychowawca IX, X, XI, XII, IV, V, VI l. wych.. Myślę, że powinien zawsze być gotowy pomóc uczniowi kiedy potrzebuje tej pomocy , wysłuchać go, służyć radą, wspierać w trudnych sytuacjach, ale też powinien umieć upomnieć zwrócić uwagę, jeśli wymaga tego sytuacja.decyzją wychowawcy lub dyrektora szkoły o udzielenie mi upomnienia, nagany lub karnego przeniesienia do innej klasy, oceną zachowania adekwatną do prezentowanej przeze mnie postawy ucznia, wdrożeniem przez szkołę obowiązujących procedur, włącznie ze skierowaniem wniosku do sądu o interwencję oraz do KO o zmianę szkoły,wychowawca zgłasza zaistniały fakt pedagogowi szkolnemu..

2012-03-02 16:51:58 Czym grozi nagana wychowawcy ?

Matka kontaktuje się ze szkołą i wychowawcą regularnie.. Wysłanie upomnienia o nierealizowaniu obowiązku szkolnego.wzór preliminarz finansowy wycieczki (imprezy), wzór zgody rodziców ; wzór ramowy regulamin wycieczki podpisany przez każdego uczestnika; wzór rozliczenie wycieczki; REGULAMIN.. (171580 hits) Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (154975 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (141372 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (133276 hits)Ma 98% frekwencji.. Jeśli uczeń nadal otrzymuje uwagi (kolejne -40 punktów, czyli więcej niż -120 punktów), może to skutkować Naganą Dyrektora Szkoły (wspólna decyzja dyrektora, wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego).. Warszawa, 15.05.2010 r. Tomasz Nowacki redaktor pomocniczy w miejscu.. Wychowawca informuje ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna o skutkach udzielenia nagany wychowawcy klasy.. 6.Upomnienie - wzór .. Uczniowi lub rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo do odwołania od nagany wychowawcy klasy do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty doręczenia nagany.. Zajęcia wW takim przypadku rodzice powinni skontaktować się z wychowawcą klasy, aby przekazać informację o powodach nieobecności, a także dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do szkoły..

Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.

Na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce udzielam nagany wychowawcyZałącznik nr 6 /pieczątka szkoły/ Bydgoszcz .. NAGANA DYREKTORA SZKOŁYAla 13-02-2017 20:37:01 [#16] np. tak: 1.. 4.Jak napisać petycję do dyrektora, wójta, burmistrza, czy radnego i inne.. Nauczyciel przedmiotowy zgłasza wychowawcy klasy 3-krotna ciągłą nieobecność ucznia.. Nieobecności Sylwii są usprawiedliwiane na bieżąco.. Jeżeli mam problem, zgłaszam go nauczycielowi danego przedmiotu, wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi.. Wybieram swoich przedstawicieli do samorządu klasowego oraz szkolnego.. Informuję Pana, że jest to praktyka niedozwolona i nakazuję, żeby natychmiast Pan jej zaprzestał, pod .„Naganę Wychowawcy Klasy" uczeń otrzymuje jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu jednego roku szkolnego..

mgr.....Kolejne -40 (w sumie -80) punktów to drugie upomnienie wychowawcy.

Rodzice interesują się jej postępami w nauce i zachowaniem.. Zagospodarowanie i dekoracja sali oraz systematyczna opieka nad kwiatami.. Akademie, uroczysto-ści Wychowaw ca, Święto Patrona , Święto KEN, akademia 3.Zespół klasowy Wybór samorządu klasowego Pomoc koleżeńska Studniówka klas III Imprezy klasowe i wycieczki Wychowawca, klasa IX - VI l. wych.. Uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni na piśmie skierowanym do dyrektora, jeżeli uznają, że kara została wymierzona niesłusznie lub jest niewspółmierna do wykroczenia.otrzymanego wcześniej upomnienia pisemnego lub ustnego wychowawcy lub dyrektora szkoły.. *- należy ją złożyć w terminie 3 dni, gdy uczeń przekroczył 50 % nieobecności nieusprawiedliwionej w danym miesiącu, - należy ją złożyć do 2 dnia każdego miesiąca wykazując uczniów, którzy przekroczyli 50% wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy w miesiącu,Title: OPINIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY O UCZNIU Author: User Last modified by: poradnia Created Date: 1/3/2014 8:33:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji i Nauki5.. Uczennica po lekcjach uczęszcza na zajęcia szkolnego kółka z fizyki.. Kontrola informatyczna wykazała, że w godzinach pracy używa Pan komputera w celach prywatnych, odwiedzając strony o tematyce erotycznej..Komentarze

Brak komentarzy.