Wzór decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2017
zm.) dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników informuje, że 1.Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów.. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika: 1.. O przyznaniu tej pomocy decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji po stwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków.Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po nowelizacji przepisów KPA w 2019 r. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. więcej.. z 2014r.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Opublikowano 12 września 2017 27 stycznia 2019 Autor Adam Ostrowski Kategorie Bez kategorii Tagi młodociani pracownicy , sprawy , załatwianie spraw , zwrot kosztów.. WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul.O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA /wzór wniosku wg własnego opracowania dla Gminy Bochnia/ I. WNIOSKODAWCA DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY Pełna nazwa Firmy / Zakładu Pracy Nazwisko i Imi ę wła ściciela Firmy / Zakładu Pracy SIEDZIBA FIRMY / ZAKŁADU PRACY Miejscowo ść Ulica Nr lokalu Kod pocztowy -WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA..

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; Stypendia dla uczniów.

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł 2.Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. z 2004 r.Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych ma prawo uzyskać dofinansowanie kosztów ich.70b ust..

z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem kumulacji pomocy.

Podstawa prawna.70b ustawy z dnia 7 września 1991r.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Dofinansowanie jest udzielane na pisemny wniosek pracodawcy, a pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.. Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Burmistrz Miasta .Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Prezydent Miasta .DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW..

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):Na.o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.. Godziny przyjmowania klientów:Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Biała może otrzymać pracodawca, który złoży wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o .Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy..

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.

o systemie oświaty (t.j.. składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. ). Na podstawie art. 70b ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt