Przykladowe testament arghezi arta
testament zwykły, (czyli niniejszy wzór), testament notarialny, czyli wyjawiona przed notariuszem wola rozrządzenia na wypadek śmierci, która jest spisana przez notariusza i wydana w formie odpisu.. Spad­ko­daw­ca może w testa­men­cie uczy­nić zapis zwy­kły lub zapis win­dy­ka­cyj­ny.. Podpis spadkodawcy - na końcu dokumentu musisz podpisać się imieniem i nazwiskiem (nie wystarczy parafka ani inicjały).. Zapis win­dy­ka­cyj­ny wyma­ga dla testa­men­tu for­my aktu nota­rial­ne­go więc nie przed­sta­wię tutaj wzo­ru takie­go doku­men­tu.WZÓR - PRZYKŁADOWY TESTAMENT..Komentarze

Brak komentarzy.