Przykładowy protokół z rady pedagogicznej
Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. Postanowienia ogólne § 1.. Przykładowe wzory, o których mowa w pytaniu znajdują się na naszej stronie www.. Realizacja porządku obrad: Zatwierdzenie protokołów zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 26 czerwca 2012 r. Informacja o kadrze Zespołu.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Rada pedagogiczna zobligowana jest do ustalenia regulaminu swojej działalności i w nim powinny zostać określone zasady protokołowania jej zebrań.. Protokół rady pedagogicznej analitycznej;Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych).. 13.Oznacza to, że w ustawie używana terminologia to: zebrania rady pedagogicznej (nie: posiedzenia, obrady, spotkania itp.).. 7 Uso - dyrektor, programu wychowawczego i profilaktyki, ew. programu poprawy efektywności nauczania, poprawy efektywności wychowania,1 Protokół nr 1 rok szkolny 2018/2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Podsumowanie pracy za I okres, w tym wnioski z: nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły zgodnie z art. 40 ust.. USTALENIA FORMALNE A..

...Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014Protokołował: Przewodniczący rady pedagogicznej członkowie rady pedagogicznej (podpis protokolanta ) (podpis dyrektora szkoły) podpisy nauczycieli Pisząc protokół nie wolno używać korektora, jeśli się pomyliliśmy należy przekreślić pomyłkę, poprawić ją na czerwono i złożyć podpis przy poprawce wraz z datą korekty.PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 18.10.2016.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. W szkole działają następujące organy: Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny tok nauki.. Członkowie rady mają obowiązek zapoznania się z protokołem oraz prawo wnoszenia poprawek do protokołu.. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił … 2.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Uchwały rady pedagogicznej-propozycje Szanowni Państwo, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez rady pedagogiczne szkół i placówek uchwał, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U .3..

... 9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna.. Jak należy zapisać (wielką czy małą literą): 1.. Kadra szkoły zmieniała się w stosunku do roku ubiegłego.. 1.Zgodnie z art. 40 ust.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać porządek zebrania i jego przebieg.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatury nowego wicedyrektora szkoły.. Dokument: Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów.. Rozdział 1.. Rok szkolny 2004/2005.. A to może wiązać się z rozwiązaniem umowy o pracę z takim dyrektorem.Zespół Placówek Specjalny w Praszce.. Porządek zebrania.. 2013 r., wolne głosy, propozycje, pytania,Podjęte przez radę pedagogiczną uchwały powinny być: numerowane w danym roku kalendarzowym i oznaczone dokładną datę zebrania rady, na którym dana uchwała została podjęta, ewidencjonowane w rejestrze, przechowywane razem z protokołami zebrań rady pedagogicznej.Protokół Rady Pedagogicznej: Protokół z zapoznania z pisemnym projektem oceny pracy nauczyciela: Przykład oferty SORE: Przykładowy arkusz kontroli: Przykładowy protokół z kontroli: Strategia działań przedszkola w zakresie profilaktyki: Tygodniowy zapis w dzienniku: Wniosek o dopuszczenie do użytku programu językaProtokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .Uchwała rady pedagogicznej opiniująca przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym..

Niezatwierdzony protokół rady pedagogicznej - jak rozwiązać ten problem.1.

Podgląd stron.. Pracę w szkole rozpoczynają:Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole .Celem RADY Pedagogicznej jest zapobieżenie sytuacji sprzecznej z interesem uczniów oraz z interesem szkoły.. 1.Protokół nr 3 /2014/2015 z posiedzenia Rady Szkoły z dn.10.12.2014 Obecni: p. Monika Szerszeń- Hrycyna -przewodnicząca Rady Szkoły p. Violetta Bobińska-Szocik- nauczyciel p. Urszula Gajda - nauczyciel p. Sylwia Piątek - nauczyciel p. Michał Trzciński- rodzic Osoby kandydujące do Rady Szkoły (rodzice): p. Magdalena Daszkiewicz p.Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły X w Ygrekowie ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.. Protokół.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Poleć znajomemu.. Przykładowy porządek klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.wyznaczenie terminu złożenia dokumentacji przez osoby, które dotychczas nie rozliczyły się z dokumentacji szkolnej, omówienie organizacji pracy szkoły w okresie wakacyjnym, przekazanie informacji o terminie kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej kolejny rok szkolny : … 08..

Uchwała rady w sprawie procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Sprawy różne i wolne wnioski.. Dokument wzorcowy.. Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop.. Wpisany przez Karolina Reszka niedziela, 11 listopada 2012 19:26 Protokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. z dnia 20 września 2018 r. W dniu 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im.Protokół rady pedagogicznej analitycznej.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz.. Dokument należy do zestawu.. Przedstawienie nowej dyrekcji szkoły, powitanie nauczycieli.. Dobrym rozwiązaniem jest wymóg wnoszenia poprawek na piśmie i kierowania ich do przewodniczącego rady..Komentarze

Brak komentarzy.