Wzór protokołu komisji rewizyjnej pzw
NIP: 852-11-58-386 REGON: 011508543 KRS: 0000080484 Nr konta: 35 1240 3813 1111 0000 4375 67196.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Protokół w postaci pliku PDF znajduje się również w sekcji "do pobrania".. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie i stronach internetowych okręgów PTT.. przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i finansowej zaZostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.. Walne tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2011.. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia, które zostały zrealizowane podczas kadencji zarządu.. 18.Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 czytaj więcej Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów - 20.01.2015Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.. Waldemar Taborski - CzłonekKomisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza..

3. wzór protokołu komisji mandatowej.

Uchwała nr 17/XVII/2018.. KOŁA MIEJSKIEGO PZW W TORUNIUKomisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Wręczenie odznaczeń, pucharów i dyplomów.. sądu koleżeńskiego.Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.. Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół PZW Gdańsk.. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w BydgoszczyWzór protokołu odbioru robót .. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej.. itp. w ramach racjonalnego współdziałania komisji (jej .Walne zebranie członków, to najważniejszy organ stowarzyszenia - najwyższa władza.. 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3.. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD „Celuloza"Kontrola komisji rewizyjnej polega przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych ale adekwatnych czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym kontrolujących przy pozostawieniu im prawa do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego, dokumentów, itd..

6. wzór sprawozdania komisji rewizyjnej.

Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania oraz odczytanie podjętych uchwał i wniosków, pytanie czy są uwagi do tych dokumentów, przyjęcie protokołu z Zebrania przez głosowanie.. Uchwała WZ koła PZW w sprawie przyjęcia planu pracy na rok.-wzór.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Regulamin Komisji Rewizyjnej .. Protokół komisji skrut.. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO KOŁA PZW-wzór.. Regulamin postępowania w sprawach przewinień Członków PZW oraz instrukcja Sądów Koleżeńskich i Rzeczników Dyscyplinarnych.. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza.. Beata Wróbel- przewodnicząca 2.3.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im.. Na walnym zebraniu nie był obecny żaden przedstawiciel 6 od poz. 1 do poz. .. włącznie,Wzór protokołu z zebrania Zarządu koła PZW.. 5. wzór sprawozdania sądu.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. komisji rewizyjnej.. Formularz obsługi WZKniniejszego protokołu.. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym..

ad.5 Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

- 31.12.2016 rok oparta była na kompetencjach określonych w Statucie Polskiego Związku Działkowego oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej.. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x " w kratce obok nazwiska kandydata.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Praca Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x" obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata.druk sprawozdania komisji rewizyjnej Koła protokół komisji mandatowej druk wykazu władz 2020 RD - informacja roczna Koła PZW sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła wzór Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Koła wzór Protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Koła wzór Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KołaPoniżej publikujemy treść protokołu sprawozdawczego za rok 2011 Koła Miejskiego PZW w Toruniu, które odbyło się 03.12.2011 w klubie Rubin przy ulicy Łyskowskiego 29/35.. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów zostali wybrani: •do Zarządu Koła lub Klubu PTTK - osoby wyszczególnione w pkt.. Biorąc pod9.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1..

4. wzór protokołu komisji uchwał i wniosków.

2. proponowany regulamin obrad.. Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. Szczerba Zygmunt - członek.. Protokół komisji skrut.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. 4 od poz. 1 do poz. .. włącznie, •do Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK - osoby wyszczególnione w pkt.. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.Komisji Rewizyjnej PTT za rok 2016 z dnia 8.06.2017.. Głosowanie: Za -51 Przeciw- 9 Wstrzymujący się - 15 Uchwała WZ S-W nr 4 z dnia 8.06.2017 Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. Wzór protokołu odbioru technicznego remontu .. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym .W zaąłczeniu wzory dokumentów na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła: 1. proponowany porządek obrad.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków .Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzOKRĘG Polskiego Związku Wędkarskiego SZCZECIN..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt