Wzór opisu dokumentu księgowego power
Wszystkie dokumenty księgowe muszą być przechowywane przez 5 lat (wynika to m.in. z zapisu w umowie dotacyjnej), licząc od początku roku kalendarzowego następującego po okresie .wzÓr opisu faktury Wydatek poniesiono w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schemat a) SPO-RZL 2004-2006, finansowany z projektu nr MEN_8/2.1a_2546_2006 „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 8/2.1a/2006/3146 z dnia 19.03.2007r.. poniesiony jest ze środków otrzymanych jako wsparcieFaktura - opis Sporządził: W tym VAT: Data: nie dotyczy tak nie Opis do dokumentu (faktury, noty, itp.) Wydatki kwalifikowalne: Zatwierdził pod względem merytorycznym:Osoba odpowiedzialna za weryfikację dokumentu księgowego dokonuje takiej oceny, po czym potwierdza (lub nie) zasadność dokonania operacji.. 2016, s. 54-55) W praktyce gospodarczej kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy: dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,Dla potrzeb projektów PO KL niezbędne jest również umieszczenie opisu wskazującego na związek dokumentu z projektem.. Title: Wzór opisu dokumentu księgowego Author: Twoja nazwa użytkownika Last modified by: Twoja nazwa użytkownika Created Date: 6/9/2009 3:01:00 PMKlauzula informacyjna.. Przeczytaj i dowiedz się więcej!.

Załącznik nr 6 - Opis dokumentu księgowego.

dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji .23.11.2020.. Załącznik nr 7 - wzór porozumienia wolontariackiego.. Jeśli w trakcie kontroli merytorycznej zostaną stwierdzone nieprawidłowości w dowodach, powinny być one szczegółowo opisane przez kontrolującego na odwrocie .Załącznik nr 4b - wzór umowy_gr_nieformalne_samopomocowe_z_Patronem.. Brak prawidłowo opracowanego obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych mógłby doprowadzić do nierzetelności zapisów w księgach rachunkowych czy nadużyć finansowych.Dowody księgowe stanowią podstawę zapisów księgowych.. Instytucje finansujące zwykle mają bardzo szczegółowe wymagania co do opisu, który musi być umieszczony na dokumencie, np. może być wymagany numer umowy grantowej, numer kategorii budżetowej, tytuł projektu, itd.. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie.. Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 z 23 listopada 2020 r.SPOSÓB OPISU REWERSU DOKUMENTU KIĘGOWEGO (FAKTURY, RACHUNKU, UMOWY SPRZEDAŻY/KUPNA/ZLECENIA/ O DZIEŁO) - wzór Author: BasiaL Last modified by: BRatajczak Created Date: 4/18/2013 11:23:00 AM Other titles: SPOSÓB OPISU REWERSU DOKUMENTU KIĘGOWEGO (FAKTURY, RACHUNKU, UMOWY SPRZEDAŻY/KUPNA/ZLECENIA/ O DZIEŁO) - wzórdokonuj ącej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu ksi ęgowego (data i podpis umo żliwiaj ący identyfikacj ę osoby podpisuj ącej); a. numer z dziennika ksi ęgowego (numer nale ży wpisa ć w prawym górnym rogu dokumentu) b. numer pozycji z kosztorysu (w prawym dolnym rogu) 5.Wzór opisu dokumentu ksi ..

przez Towarzystwo ...Dobrą praktyką jest wpisywanie daty zatwierdzenia dokumentu.

daty: zakupu i sporządzenia dokumentu .. zadania w dokumentacji i ewidencji - konta księgowego.. Załącznik nr 8 - ewidencja czasu pracy wolontariusza.Wzór opisu do faktury50 KB Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź pn. 8.00-18.00, wt.- pt. 8.00-16.00Przekazujemy do wykorzystania przykładowy wzór opisu dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach konkursu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"..

Informujemy, że od marca br. w Chorągwi Opolskiej zaczął obowiązywać nowy wzór opisu dokumentu księgowego.

8 maja 2020 5 marca 2019 przez pwd.. Opis dokumentu księgowego - wkład własny Author: Mariusz Blicharz Created Date: 4/4/2008 1:12:02 PM .Wzór opisu dokumentu księgowego: Wydatek został poniesiony w ramach realizacji projektu pn. „INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu", nr Z/2.04/II/2.6/7/05, umowa dotacyjna nr WP.V.3040-UE/28/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., realizowanego w ramach Zintegrowanego .zawierać właściwy opis (zgodny ze wzorem opisu dokumentu księgowego).. W artykule zostały objaśnione najważniejsze zagadnienia dotyczące dokumentów księgowych takie jak podział, rodzaje, cechy dokumentów i inne.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.. W tytule potwierdzenia zapłaty należy umieścićEwidencja księgowa projektu musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi IZ RPO WSL w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod rygorem uznania .Jeżeli jej charakter nie wynika z treści dowodu księgowego, to niezbędne jest zamieszczenie opisu zdarzenia gospodarczego na odwrocie dokumentu lub dołączenie go do dowodu..

Dowód potwierdzający poniesienie wydatku winien być dołączony do każdej faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

Proces ten nazywamy kontrolą merytoryczną.. Dowody zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków.. Naszym klientom oferujemy dowolny wzór pieczątki do opisywania faktur - gotowe wzory, jak i indywidualnie wykonane stemple.Załącznik nr 1 WZÓR OPISU DOKUMENTU KSIĘGOWEGO 1.. Aby spełnić ten wymóg PO KL opis dokumentu księgowego powinien zawierać: a) numer umowy o dofi nansowanie projektu; b) informację, że projekt współfi nansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym .Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych we wszystkich jednostkach sfery finansów publicznych jest jednym z najważniejszych elementów ich prawidłowego funkcjonowania.. Około 3,5 miliona złotych kosztowała modernizacja i wyposażenie Pododdziału Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.Pieczątka do dekretacji faktur (czyli tzw. pieczątka-dekretacja) - wzór ten zawiera wszystkie pola niezbędne do tego, by w łatwy i przejrzysty sposób wskazać ujęcie dokumentu w księdze rachunkowej..Komentarze

Brak komentarzy.