Wzór odwołania z funkcji wicedyrektora szkoły
akt I PZP 15/93, nauczycielowi mianowanemu odwołanemu z funkcji wicedyrektora szkoły, powierzonej na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 37 ust.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Art.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora (także dyrektora) szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego .Uregulowanie w tym akcie prawnym przypadków i przesłanek umożliwiających odwołanie dyrektora szkoły (i wicedyrektora) z zajmowanej funkcji umożliwia dokonanie kontroli legalności odwołania takiej osoby z zajmowanego stanowiska, co także nosi znamiona pewnej gwarancji przed pochopnym lub nieuzasadnionym odwoływaniem.Odwołanie dyrektora placówki bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych i nagłych, które mogą zdestabilizować jej funkcjonowanie.. Postępowanie dyrektora w kwestii odwołania wicedyrektora powinno zależeć od podstawy prawnej (przyczyny) odwołania wicedyrektora.Wzór 4.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.Czy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie funkcji na okres jednego roku, może przed upływem tego czasu wystąpić do dyrektora o odwołanie go z pełnienia funkcji?.

Odwołanie z funkcji opiekuna stażu.

Chcę odejść z pracy od września 2009.. Rezygnacja jest tu nieskuteczna, bowiem grono pedagogiczne popiera wicedyrektora, natomiast nowo wybrany dyrektor, nie podając zasadnych argumentów, czeka na datę .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. W materiale zostało także zawarte skrótowe omówienie charakteru funkcji wicedyrektora szkoły.Kiedy i w jaki sposób odwołać nauczyciela z funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty.. Narzędzia.. Wiem, że muszę złożyć rezygnację ze stanowiska i wymówienie, gdyż jako dyrektorka placówki oświatowej jestem tu także nauczycielką.. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. Nauczyciel pozbawiony funkcji wicedyrektora z dniem 1 września 2017 r. stanie się nauczycielem ośmioletniej szkoły podstawowej.. Podstawa prawna: art. 238 ust.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły..

Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora szkoły ...

1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego.. 1 lub art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przysługuje roszczenie o orzeczenie bezskuteczności .odwołanie z naruszeniem przepisów prawa (naruszenie art.37 lub 38 ustawy o systemie oświaty)..

Przykładowy wzór dokumentu odwołania.

4 ustawy Przepisy wprowadzające .Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn.. Prawo oświatowe - 1.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. Zakres czynności sekretarza szkoły Odwołanie z funkcji opiekuna stażu Projekt .Odwołąnie wicedyrektora szkoły, Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Wynagrodzenie nauczyciela, Państwowy zasób kadrowy, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277), Kodeks pracy, Czas pracy nauczyciela, Pojęcie szczególnie uzasadnionych przypadków , będące przesłanką odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku .Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu terytorialnego w omawianym zakresie oraz przedstawia ogólną charakterystykę prawną aktu powołania i odwołania z funkcji dyrektora szkoły.. 1 ustawy o systemie oświaty).Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.. zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu .Wszystko o odwołaniu wicedyrektora szkoły ze stanowiska - warunki, ..

Z informacji Doba.pl wynika, że rezygnację z funkcji wicedyrektora złożyły dwie osoby.

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołanie nie jest jednak równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, lecz jedynie z odebraniem funkcji.. Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane i na jakie akty prawne .. W takim .Odpowiedź MEN: Jeżeli szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest szkoła publiczną , to zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odwołanie ze stanowiska dyrektora takiej szkoły należy do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego daną szkołę i może nastąpić jedynie w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 38 .Zgodnie z art. 37 ust.. Kontrole prowadzone w szkołach Jak wyglądają procedury powołania i odwołania wicedyrektoraW materiale zostało także zawarte skrótowe omówienie charakteru funkcji wicedyrektora szkoły.Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. Np. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także odwołanie z pełnionej funkcji, wymaga zachowania procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami.. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.swoim stażem i np. do dnia dzisiejszego nie ma kopletnej dokumentacji z tym drugim opiekunem i do dzisiaj nie złożył ani jednego scenariusza zajęć - a mnie się też za to oberwało że stażysta ich .Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Zamieszania wokół Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie ciąg dalszy.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. wzór.. Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.Proszę o wzór pisma: odwołanie wicedyrektora w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów w szkole podstawowej.. Wzory dokumentów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt