Wzór zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 zawarcie małżeństwa § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na.Zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy)?. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.Zamiast dzielić ślub cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy.. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC.. Aby uzyskać ślub konkordatowy, trzeba uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym jest przekazanie przez duchownego - kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa - zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności.Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały .Tak jak dotychczas, na duchownym ciąży obowiązek doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia .Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 1741, z późn..

stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małż.

Pieczęć urzędowa 6.. Po wprowadzeniu kodu w poniższe pole, podasz nam e-mail, na który automatycznie wyślemy dokument.Obydwa.O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁACZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Stosownie do art. 15 ust.. zm.) wnosimy o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie przez Nas .Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa strona o2/2 7. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie niezwłocznym.. Z tego co znalazłem na stronie internetowej USC jest to możliwe.Aby pobrać "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" wyślij sms pod numer: 7968, o treści DOKOpłata za sms 9 zł netto / 11.07 zł brutto Po chwili dostaniesz SMS zwrotny z kodem dostepu.. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można .osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dniZaświadczenie (3 egz.).

PODSTAWA PRAWNA2) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zał.

Jaka jest procedura pobrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa za pomocą pełnomocnika?

Zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy)?. o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wystawiane jest w miejscu stałego zameldowania jednego z narzeczonych.. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.. z 2015 r., poz. 2082) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.§ 1.. Termin ważności zaświadczenia Zaświadczenie jest ważne do dnia:wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, dowód zapłaty opłaty skarbowej.1.. Jeśli chcecie, żeby małżeństwo było uznane przez prawo polskie, musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.1 zawarcie małżeństwa § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw .zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności.zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dzieckoWydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j..

Zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa konkordatowego (zał.Zaśw.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt